Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor Teithio yng Nghymru

Mae’r wybodaeth hon yn gywir o 04.01.2022

Datganiad Ysgrifenedig: Ehangu’r defnydd o Bàs COVID y GIG i bobl ifanc 12-15 oed sydd wedi'u brechu'n llawn ar gyfer teithio rhyngwladol (23.12.2021)

Eluned Morgan AS, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae’r defnydd o Bàs COVID y GIG yn cael ei ehangu i bobl ifanc 12-15 oed sydd wedi'u brechu'n llawn ar gyfer teithio rhyngwladol yn unig. Bydd y gwasanaeth hwn ar gael yng Nghymru o 22 Rhagfyr 2021 ymlaen.

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gynghori pobl i beidio â theithio dramor oni bai bod hynny'n hanfodol. Fodd bynnag, mae nifer o wledydd ledled y byd bellach yn ei gwneud yn ofynnol i’r rhai sydd rhwng 12 a 15 oed allu darparu prawf eu bod wedi cael dau ddos o’r brechlyn cyn y byddant yn caniatáu mynediad.  I sicrhau nad yw pobl ifanc o Gymru o dan anfantais, rydym yn ehangu’r defnydd o Bàs COVID y GIG er mwyn iddo fod ar gael i bobl ifanc 12-15 oed sydd wedi'u brechu'n llawn.  I ddechrau, bydd y dystysgrif brechu ar bapur.  Rydym yn parhau i weithio gyda Llywodraeth y DU i weithredu system ddigidol a fydd yn adlewyrchu'r system bresennol ar gyfer y rhai dros 16 oed.  Byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi pan fydd hyn ar waith.

Bydd y system hon yn berthnasol ar gyfer teithio rhyngwladol yn unig ac nid oes gofyniad o hyd i’r rheini dan 18 oed ddangos Pàs COVID y GIG ar gyfer lleoliadau domestig yng Nghymru.

Gall unrhyw un rhwng 12 a 15 oed sydd angen tystysgrif brechu ar ffurf papur ar gyfer teithio rhyngwladol yn unig ffonio 0300 303 5667. Gall rhieni hefyd ffonio ar ran eu plant. Mae rhagor o wybodaeth yma hefyd: www.llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig

Gellir ond rhoi tystysgrifau papur os:

  • yw'r person wedi cael cwrs llawn o'r brechlyn COVID-19 (dylent aros 5 diwrnod ar ôl iddynt gael y dos olaf cyn gwneud cais amdano)
  • ydynt rhwng 12 a 15 oed.

Caiff y datganiad ei gyhoeddi yn ystod y toriad er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau. Os bydd aelodau eisiau i mi wneud datganiad pellach neu ateb cwestiynau ynglŷn â hyn pan fydd y Senedd yn dychwelyd, byddwn yn hapus i wneud hynny.


Datganiad Ysgrifenedig: Newidiadau i Deithio Rhyngwladol (14.12.2021)

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Yn sgil y risgiau parhaus sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws, gan gynnwys yr amrywiolyn newydd omicron, sydd wedi dod i’r amlwg yn gyflym yn ddiweddar, rydym yn parhau i gynghori pobl i beidio â theithio dramor ar hyn o bryd oni bai bod hynny’n hanfodol.

Yn unol â phenderfyniadau sy’n cael eu gwneud mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig, rwyf wedi cytuno i dynnu pob un o’r 11 gwlad sydd ar y rhestr goch ar hyn o bryd o’r rhestr honno. Cafodd y gwledydd hyn eu hychwanegu at y rhestr pan ddaeth yr amrywiolyn omicron i’r amlwg. Dair wythnos yn unig ar ôl iddo ddod i sylw Sefydliad Iechyd y Byd, mae omicron wedi lledaenu o gwmpas y byd, ac mae bellach wedi hen gyrraedd y DU.

Caiff y newidiadau hyn eu cyflwyno am 04:00 ddydd Mercher 15 Rhagfyr.

Bydd yn bwysig cadw’r opsiwn o roi gwlad ar y rhestr goch ar gyfer teithio rhyngwladol yn y dyfodol, a bod modd cyflwyno’r newidiadau hyn yn gyflym fel ffordd o atal achosion newydd o’r coronafeirws rhag cael eu cludo i’r DU pan ddaw amrywiolion newydd sy’n peri pryder i’r amlwg.

Mae hefyd angen i ni gadw’r gallu i gyflwyno mesurau wrth gefn yn gyflym, megis gwestai cwarantin a reolir pan fydd amrywiolion newydd sy’n peri pryder yn cael eu darganfod.

Mae’n parhau’n hollbwysig ein bod yn dal i gynnal mesurau i atal heintiau newydd o’r coronafeirws rhag cael eu cludo i’r wlad, megis profion cyn ymadael, sy’n hanfodol er mwyn atal lledaeniad yr haint sy’n gysylltiedig â theithio.

Mae profion diwrnod 2 yn gweithio fel rhyw faith o system fonitro ar gyfer teithio rhyngwladol. Pe bawn wedi cadw’r gofyniad i wneud profion PCR ar ddiwrnod 2, mae’n bosibl y byddem wedi dod yn ymwybodol o bresenoldeb omicron o ganlyniad i deithio rhyngwladol yn gynt.

Rydym yn parhau i annog pawb yng Nghymru i gael eu brechu gan gynnwys cael brechiad atgyfnerthu, sy’n hanfodol er mwyn cynyddu lefel ein hamddiffyniad yn erbyn yr amrywiolyn omicron.


Datganiad Ysgrifenedig: Newid i’r rheolau ar gyfer teithio rhyngwladol – Cydnabod rhestr Sefydliad Iechyd y Byd o frechlynnau defnydd brys (08.11.2021)

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Yn unol â'r newidiadau sy'n cael eu gwneud yng ngweddill y Deyrnas Unedig, rwy’n cyhoeddi heddiw y bydd pobl sydd wedi cael brechlyn sydd â statws Rhestr Defnydd Brys Sefydliad Iechyd y Byd, mewn gwlad sy'n rhoi tystysgrifau brechu cydnabyddedig, yn gorfod cymryd prawf ar ddiwrnod 2 yn unig ar ôl cyrraedd Cymru. Gall hwn fod yn brawf llif unffordd.

Mae'r newid yn golygu na fydd gofyn mwyach i bobl sydd wedi cael y brechlynnau hyn gymryd prawf cyn ymadael na phrawf PCR ar ddiwrnod 8, ac na fydd angen iddynt hunanynysu ar ôl cyrraedd Cymru.

Y brechlynnau sydd â statws Rhestr Defnydd Brys Sefydliad Iechyd y Byd ar hyn o bryd yw Sinopharm, Sinovax a Covaxin.

Nid yw hwn yn newid heb risg ond, fel rwyf wedi nodi o'r blaen, mae'n anodd i ni ddilyn trefn iechyd wahanol i'r hyn sy'n ofynnol gan Lywodraeth y DU o ran y ffin, gan fod y rhan fwyaf o deithwyr rhyngwladol sy'n cyrraedd Cymru yn dod drwy borthladdoedd a meysydd awyr yn Lloegr.

Daw'r newid i rym yng Nghymru o 22 Tachwedd 2021


Datganiad Ysgrifenedig: Newidiadau i Deithio Rhyngwladol (07.10.2021)

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Rydym wedi bod yn pwyso’n gyson ar Lywodraeth y DU i gymryd camau mwy rhagofalus o ran teithio rhyngwladol er mwyn atal ailgyflwyno coronafeirws i’r DU, yn enwedig amrywiolion newydd ac amrywiolion sy’n dod i’r amlwg, efallai na fydd y brechlynnau’n effeithiol yn eu herbyn.

Gan y bydd y rhan fwyaf o bobl sy’n teithio i wledydd tramor yn gwneud hynny drwy feysydd awyr a phorthladdoedd yn Lloegr ac oherwydd bod Cymru’n rhannu ffin agored gyda Lloegr, er ein bod yn bryderus am y risgiau sy’n gysylltiedig â theithio, nid yw’n ymarferol i Gymru ddatblygu ei pholisi ei hun ar ffiniau, ar wahân i drefniadau gwledydd eraill y DU.

Rwyf felly wedi cytuno y dylai Colombia, Gweriniaeth Dominica, Ecuador, Haiti, Panama, Periw a Venezuela aros ar y rhestr goch, ac y dylid tynnu 47* o wledydd eraill o’r rhestr.

Rwyf hefyd wedi cytuno i ychwanegu 38** o wledydd eraill at y rhai yr ydym yn eu cydnabod o fewn y diffiniad o frechu’n llawn, ynghyd â phobl sydd wedi’u brechu’n llawn o dan raglen frechu'r Cenhedloedd Unedig.

Daw’r newidiadau i rym o 4am ddydd Llun 11 Hydref 2021.   

Ni wneir y newidiadau hyn heb risg. Maent yn cynyddu’r cyfle i heintiadau newydd ac amrywiolion newydd, na fydd y brechlynnau’n effeithiol yn eu herbyn, gyrraedd y DU a Chymru. Rydym yn gofyn i Lywodraeth y DU roi sicrwydd y bydd yn cynnal systemau gwyliadwriaeth cyson a chadarn sy’n gallu canfod amrywiolion peryglus yn gynnar ac y gellir gwyrdroi’r mesurau i lacio cyfyngiadau yn gyflym pe bai’r sefyllfa yn gwaethygu’n rhyngwladol.

Rydym yn pryderu am effaith gronnol y risg sy’n gysylltiedig ag ehangu teithio, yn enwedig o wledydd risg uchel.

Mae hyn yn cynnwys y lleihad mawr yn y nifer o wledydd ar y rhestr goch a’r awgrym bod Llywodraeth y DU yn ystyried llacio’r rheolau cwarantin yn sylweddol ar gyfer gwledydd ar y rhestr goch* a chyflwyno’r defnydd o brofion llif unffordd ar gyfer teithwyr sy’n dychwelyd.

Mae’r holl fesurau hyn gyda’i gilydd yn cynyddu’r risgiau o gyflwyno amrywiolyn newydd i Gymru a’r DU yn sylweddol.

*Gwledydd sy’n cael eu tynnu o’r rhestr goch - Affganistan, Angola, Yr Ariannin, Bolivia, Botswana, Brasil, Burundi, Cape Verde, Chile, Ciwba, Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd), Costa Rica, De Affrica, Eritrea, Eswatini, Ethiopia,  Georgia, Guiana Ffrengig, Guyana, Gwlad Thai, Indonesia, Lesotho, Malawi, Mayotte, Mecsico, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Paraguay, Réunion, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Tanzania, Trinidad a Tobago, Tunisia, Uganda, Uruguay, Ynysoedd Philippines, Zambia, Zimbabwe 

**Rhestr o raglenni brechu ychwanegol sy’n cael eu cydnabod - Yr Aifft, Albania, Bahamas, Bangladesh, Bosnia a Herzegovina, Brasil, Columbia, Chile, De Affrica, Fietnam, Ghana, Georgia, Gogledd Macedonia, Grenada, Gwlad Thai, Gwlad yr Iorddonen, Hong Kong, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Kosovo, Maldives, Moldofa, Montenegro, Morocco, Namibia, Nigeria, Oman, Pacistan, Serbia, St Kitts a’r Grenadines, Twrci, Wcrain, Ynysoedd Philippines, a’r Cenhedloedd Unedig.


Datganiad Ysgrifenedig: Newidiadau i Deithio Rhyngwladol (29.09.2021)

Mae Llywodraeth Cymru, ynghyd ag eraill, wedi pwyso yn gyson ar Lywodraeth y DU i gymryd camau mwy rhagofalus o ran teithio rhyngwladol er mwyn atal ailgyflwyno coronafeirws i’r DU, yn enwedig amrywiolion newydd ac amrywiolion sy’n dod i’r amlwg, efallai na fydd y brechlynnau’n effeithiol yn eu herbyn.

Yr wythnos diwethaf, penderfynodd Llywodraeth y DU i uno’r rhestrau teithio gwyrdd ac oren a dileu’r gofyniad am brawf cyn ymadael. Byddwn yn gweithredu yn yr un modd â gwledydd eraill y DU ac rydym yn bwriadu gwneud y newidiadau hyn erbyn 4 Hydref. Yn ystod yr wythnosau nesaf, byddwn hefyd yn ystyried i ba wledydd y byddwn yn ymestyn y system adnabod tystysgrifau brechu.

Fodd bynnag, rydym yn parhau i fod yn bryderus am benderfyniad Llywodraeth y DU i beidio â’i gwneud yn ofynnol i deithwyr sy’n dychwelyd wneud profion PCR ar ddiwrnod dau oherwydd bod gennym bryderon gwirioneddol ynghylch y posibilrwydd o gyflwyno amrywiolyn newydd, mwy ymosodol o Covid o rannau eraill o'r byd, a allai fynd heibio’r amddiffyniad sydd gennym ar hyn o bryd o ganlyniad i'n rhaglen frechu

Mae cynnal prawf PCR ar ddiwrnod dau, a dadansoddi dilyniant genom yr holl ganlyniadau positif, yn parhau i fod yn rhan allweddol o’n gwyliadwriaeth ar gyfer coronafeirws, a dylid ei gadw. Mae dadansoddi’r dilyniant genom yn galluogi i wyddonwyr medrus adnabod amrywiolion newydd o’r coronafeirws. Heb brawf PCR, mae’n anodd iawn gweld sut y bydd Llywodraeth y DU yn gallu gwneud hynny.

Mae rhoi gwahanol ofynion profi ar waith ym mhedair gwlad y DU yn arwain at heriau cyfathrebu a gorfodi, yn enwedig gan fod cymaint o deithwyr o Gymru’n dychwelyd i’r DU drwy borthladd neu faes awyr yn Lloegr.

Yr ateb mewn gwirionedd yw cadw’r profion PCR diwrnod dau ar draws y Deyrnas Unedig. Byddwn yn dal i roi pwysau ar Lywodraeth y DU i ailgyflwyno profion ar gyfer y DU gyfan, ac yn parhau i archwilio’r dystiolaeth am drefn brofi i Gymru yn unig.


Datganiad Ysgrifenedig: Newidiadau o ran teithio rhyngwladol (17.09.2021)

Eluned Morgan AS, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae teithio rhyngwladol yn parhau i fod yn risg o ran mewnforio heintiau coronafeirws i Gymru, yn enwedig amrywiolion newydd sy’n peri pryder ac amrywiolyn sy’n dod i’r amlwg sy’n peri pryder. Ein cyngor o hyd yw na ddylai pobl deithio dramor oni bai am resymau hanfodol.

Mae’r mesurau iechyd ar y ffiniau sydd mewn grym ledled y DU yn mynd rywfaint o'r ffordd i ddiogelu rhag mewnforio heintiau a chyflwyno amrywiolion newydd.

Mae dull cydweithredol ar draws y pedair gwlad yn hanfodol i werthuso a gweithredu trefniadau effeithiol ar gyfer rheoli ffiniau. Gan fod Cymru'n rhannu ffin agored â Lloegr, a bod y rhan fwyaf o deithwyr i Gymru yn cyrraedd drwy byrth y tu allan i Gymru, nid yw'n effeithiol cael trefniadau polisi iechyd ar y ffiniau ar wahân ar gyfer Cymru.

Heddiw, rwyf wedi cytuno i ddileu Kenya, Oman, Twrci, Pacistan, Bangladesh, Maldives, Sri Lanka a’r Aifft oddi ar y rhestr goch. Daw’r newidiadau i rym o 4am ddydd Mercher 22 Medi ymlaen.

Byddwn yn ystyried yn ofalus newidiadau arfaethedig Llywodraeth y DU i’r mesurau iechyd ar y ffiniau, sy’n cynnwys dileu’r gofyniad i gael prawf cyn ymadael a chyflwyno profion llif unffordd yn lle profion PCR ar yr ail ddiwrnod ar ôl i deithwyr ddychwelyd i’r DU.  Bydd ein hystyriaethau wedi’u seilio ar dystiolaeth gadarn a’n prif nod o hyd fydd lleihau’r risg i iechyd y cyhoedd yng Nghymru. 

Nid yw’r newidiadau hyn yn ddi-risg – maent yn gwanhau’r llinell amddiffyn rhag mewnforio heintiau ac maent yn cynyddu cyfleoedd i heintiau newydd ac amrywiolion newydd gyrraedd y DU a Chymru. Gall brechlynnau helpu i leihau’r risg hon, ond dim ond os byddant yn effeithiol yn erbyn amrywiolion newydd sy’n peri pryder, amrywiolyn sy’n dod i’r amlwg sy’n peri pryder ac amrywiolion risg uchel sy’n destun ymchwiliad.


Datganiad Ysgrifenedig: Y Gofynion Profi ar gyfer Teithio Rhyngwladol (12.09.2021)

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Yn sgil ailddechrau caniatáu teithio rhyngwladol nad yw’n hanfodol ar 17 Mai, i helpu i ddiogelu iechyd y cyhoedd, mae wedi bod yn ofynnol i bob teithiwr sy’n cyrraedd y DU gael prawf PCR wrth iddynt ddychwelyd.

O dan y rheolau presennol, mae preswylwyr Cymru wedi gorfod prynu prawf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG). Mae’r rheolau hyn yn wahanol i’r rheini ar gyfer pobl sy’n byw mewn rhannau eraill o’r DU – gall y bobl hynny brynu profion oddi wrth ddarparwyr preifat. 

Rydym wedi bod yn bryderus am y diffyg trefniadau diogelu ar gyfer defnyddwyr ac iechyd y cyhoedd yn y sefydliadau ar y rhestr ehangach o ddarparwyr profion preifat ar wefan GOV.UK. Nodwyd nifer o faterion, gan gynnwys hysbysebu prisiau anghywir a chamarweiniol, cyflenwi profion yn araf a pheidio â chynnwys profion a chanlyniadau a broseswyd yn systemau Cymru.

Yn ystod yr haf rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth y DU a’r llywodraethau datganoledig eraill i ddatrys y pryderon hyn a gwneud cynnydd tuag at sefydlu rhestr o ddarparwyr profion preifat sy’n cyrraedd y safonau y cytunwyd arnynt ac sy’n cadw at drefniadau trosolwg a monitro priodol.

Mae’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd wedi cynnal adolygiad i’r farchnad profion PCR ar gyfer teithio, a gomisiynwyd gan Lywodraeth y DU. Ar 10 Medi, cyhoeddodd yr Awdurdod adroddiad a oedd yn cynnwys argymhellion i’w hystyried gan Lywodraeth y DU. Nododd yr adroddiad na fydd cystadleuaeth yn unig yn sicrhau’r canlyniadau cywir i ddefnyddwyr yn y farchnad profion PCR a bod angen cyfuniad o reoleiddio a gorfodi. Mae’r adroddiad hefyd yn nodi bod marchnad profion PCR heb ei rheoleiddio’n ddigonol yn risg bosibl i iechyd y cyhoedd ac mai ychydig iawn o farchnadoedd sydd wedi datblygu mor gyflym ac wedi cael cymaint o effaith ar fywydau pobl.

Mae’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd wedi gwneud cyfres o argymhellion i Lywodraeth y DU, gan gynnwys gofynion uwch ar gyfer cynnwys darparwyr ar y rhestr ar wefan GOV.UK, gorfodaeth a monitro cynhwysfawr a chosbau ar gyfer y rheini sy’n methu â chydymffurfio.

Yn sgil adolygiad cyflym, a gynhaliwyd gan Lywodraeth y DU ar yr un adeg, cafodd 91 o gwmnïau eu tynnu oddi ar y rhestr a chymerwyd camau yn erbyn 135 o gwmnïau eraill. Mae Llywodraeth y DU wedi dweud ei bod yn bwriadu cynnal hapwiriadau a gwiriadau dilysu rheolaidd ar brisiau a chyhoeddi gwell canllawiau i ddefnyddwyr a darparwyr profion preifat.

Bydd hefyd yn gweithredu safonau deddfwriaethol newydd ar gyfer darparwyr profion preifat o 21 Medi, i sicrhau bod canlyniadau profion a dadansoddiadau o’r dilyniant genomig yn cael eu prosesu a’u hadrodd yn gyflym ac o fewn cyfnod tebyg i brofion y GIG. Bydd darparwyr sy’n methu â chydymffurfio â’r gofynion newydd yn wynebu cosbau ariannol.

Rwy’n croesawu’r cynnydd a wnaed i fynd i’r afael â’r pryderon sylweddol y gwnaethom eu codi gyda Llywodraeth y DU, yn enwedig o ran cyflwyno safonau rheoleiddio newydd ar 21 Medi.

Rwyf hefyd yn disgwyl gweld gwelliannau pellach yn dilyn cyhoeddi adroddiad yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd a bydd derbyn a gweithredu’r argymhellion yn gwella canlyniadau ymhellach.

O ganlyniad i’r rheoliadau newydd ac effaith y safonau ar brofion preifat, byddwn yn gwneud newidiadau i’r rheolau i alluogi pobl sy’n teithio i Gymru archebu profion gyda darparwyr sector preifat, os ydynt yn dymuno gwneud hynny, yn ogystal  phrofion y GIG. Daw’r newidiadau hyn i rym o 21 Medi i gyd-fynd â’r safonau newydd a ddaw i rym yn Lloegr.

Rydym yn parhau i gynghori’n gryf, oherwydd y risg o ddal y coronafeirws, yn enwedig amrywiolynnau newydd ac sy’n dod i’r amlwg o’r feirws na fydd brechlynnau o bosibl yn cael effaith arnynt, na ddylai pobl deithio dramor oni bai bod y daith yn hanfodol.

Cyhoeddir y datganiad hwn yn ystod y toriad er mwyn rhoi gwybodaeth i’r aelodau. Os bydd aelodau am imi wneud datganiad pellach neu ateb cwestiynau ynghylch hyn pan fydd y Senedd yn dychwelyd, byddwn yn hapus i wneud hynny.


Datganiad Ysgrifenedig: Newidiadau o ran Teithio Rhyngwladol ar 26 Awst (26.08.2021)

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Rwy’n dal i alw ar bobl i feddwl yn ofalus cyn teithio dramor am resymau nad ydynt yn hanfodol yr haf hwn. Mae peryglon amlwg yn parhau i iechyd y cyhoedd yn sgil caniatáu i bobl deithio’n rhyngwladol unwaith eto. Ceir perygl hefyd o fewnforio achosion ac amrywiolynnau sy’n peri pryder o dramor, gan gynnwys amrywiolynnau sy’n dianc rhag effaith brechlyn.

Gan fod y ffin rhwng Cymru a Lloegr yn agored, er gwaetha’r ffaith ein bod yn bryderus am y peryglon sy’n gysylltiedig â theithio, rydym o’r farn nad oes unrhyw ffordd ymarferol i Lywodraeth Cymru allu datblygu ei pholisi iechyd ei hun ar gyfer y ffin – a gwneud hynny ar wahân i wledydd eraill y DU.

Felly, yn unol â’r newidiadau sy’n cael eu gwneud yng ngwledydd eraill y DU, rwyf wedi cytuno i ychwanegu Montenegro a Gwlad Thai at y rhestr goch ac i ychwanegu Denmarc, Lithwania, y Ffindir, y Swistir a Liechtenstein, ynysoedd Açores, a Chanada at y rhestr werdd.

Bydd y newidiadau hyn yn dod i effaith am 4am ddydd Llun 30 Awst.

Rwy’n parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU am sicrwydd y bydd yn cynnal trefniadau gwyliadwriaeth cyson a chadarn – gan gynnwys profion cyn ymadael, profion PCR ar ddiwrnod 2 a dadansoddi dilyniant genom y canlyniadau fel un mesur lliniaru yn erbyn mewnforio amrywiolynnau sy’n dianc rhag effaith brechlyn. 

Caiff y datganiad hwn ei gyhoeddi yn ystod toriad y Senedd er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau. Os bydd yr aelodau am imi wneud datganiad pellach, neu ateb cwestiynau am hyn pan fydd y Senedd yn dychwelyd, byddwn yn hapus i wneud hynny.


Datganiad Ysgrifenedig: Newidiadau o ran teithio rhyngwladol o 8 Awst 2021 (05.08.2021)

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi newidiadau i’r rhestrau o wledydd coch, oren a gwyrdd yn Lloegr ar gyfer teithio rhyngwladol. Er gwaethaf ein hymdrechion parhaus i geisio cael penderfyniadau ar gyfer y DU gyfan yn y maes hwn, mae penderfyniadau ar gyfer Lloegr wedi'u gwneud unwaith eto heb drafod â Llywodraeth Cymru na'r Llywodraethau Datganoledig eraill.

Mae hyn yn annerbyniol – mae’r polisi teithio rhyngwladol yn effeithio ar bob rhan o'r DU ac mae angen i fuddiannau Cymru gael eu hystyried fel rhan o’r broses benderfynu.

Rydym yn hynod siomedig â’r dull gweithredu unochrog hwn ac yn credu bod risgiau amlwg o hyd i iechyd y cyhoedd wrth roi’r hawl i deithio’n rhyngwladol tra bo'r feirws yn ar led yn fyd-eang. Am y rhesymau hyn, rydym yn parhau i argymell na ddylid teithio’n rhyngwladol yr haf hwn ac eithio am resymau hanfodol.

Fodd bynnag, gan ein bod yn rhannu ffin agored â Lloegr, ni fyddai'n ymarferol nac yn bosibl cyflwyno polisi iechyd gwahanol ar wahân ar gyfer y ffin.

Felly, byddwn ninnau’n gwneud yr un newidiadau â’r rhai sy'n cael eu gwneud yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, er mwyn cynnal yr un system goleuadau traffig â gweddill y DU.  

Yn sgil hynny:

Bydd Awstria, yr Almaen, Slofenia, Slofacia, Latfia, Romania a Norwy yn cael eu symud o’r rhestr oren i’r rhestr werdd.

Bydd Georgia, La Réunion, Mayotte a Mecsico yn cael eu symud o’r rhestr oren i’r rhestr goch.

Bydd India, Bahrain, Qatar a'r Emiraethau Arabaidd Unedig yn cael eu symud o’r rhestr goch i’r rhestr oren.

Bellach, ni fydd pobl sydd wedi'u brechu'n llawn yn y DU, yn Ewrop neu yn Unol Daleithiau America, gyda brechlynnau cymeradwy, yn gorfod hunanynysu a chymryd prawf PCR ar yr wythfed diwrnod ar ôl cyrraedd o Ffrainc.

Bydd y newidiadau hyn yn dod i rym am 4am ddydd Sul 8 Awst. 

Mae'r datganiad hwn yn cael ei gyhoeddi yn ystod y toriad er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau. Pe bai aelodau'n dymuno imi wneud datganiad pellach neu ateb cwestiynau ar hyn pan fydd y Senedd yn dychwelyd, byddwn yn hapus i wneud hynny.


Datganiad Ysgrifenedig: Newidiadau i deithio rhyngwladol o 2 Awst 2021 (28.07.2021)

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Heddiw mae Llywodraeth y DU wedi penderfynu caniatáu i deithwyr o'r UE a'r Unol Daleithiau sydd wedi cael eu brechu'n llawn ymweld â'r DU heb orfod hunanynysu ar ôl cyrraedd.

Mae risgiau iechyd cyhoeddus clir o hyd wrth ailddechrau teithio rhyngwladol ar hyn o bryd – ac o gael gwared ar gyfyngiadau cwarantin i'r rheini sy'n cyrraedd o’r Unol Daleithiau a gwledydd yr UE ar y rhestr oren sydd wedi'u brechu'n llawn. Heb y gofyniad i hunanynysu ar ôl cyrraedd mae risg uwch o fewnforio achosion ac amrywiolynnau sy'n peri pryder (VoCs) o dramor. Bydd y brechlynnau'n lleihau'r risg honno, ond dim ond os ydynt yn effeithiol yn erbyn VoCs. Dyna pam yr ydym yn parhau i rybuddio rhag teithio dramor yr haf hwn os nad yw'n hanfodol i wneud hynny.

Rydym yn gresynu at gynigion Llywodraeth y DU i gael gwared ar ragor o ofynion cwarantin. Fodd bynnag, gan ein bod yn rhannu ffin agored â Lloegr byddai'n aneffeithiol i gyflwyno trefniadau ar wahân ar gyfer Cymru. Felly, byddwn yn cyd-fynd â Llywodraethau eraill y DU ac yn gweithredu'r penderfyniad hwn ar gyfer Cymru. Rydym yn edrych tuag at Lywodraeth y DU i ddarparu sicrwydd y bydd prosesau mewn lle i sicrhau bod y sawl sy’n cyrraedd y DU wedi’u brechu’n llawn. Yn ogystal, wrth wneud hynny, byddwn yn parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU am sicrwydd y byddant yn cynnal goruchwyliaeth gadarn a pharhaus o brofion PCR – gan gynnwys profion PCR a fydd i’w cynnal cyn gadael i deithio, ar ddiwrnod 2, gan gynnwys dilyniant genom canlyniadau a hynny fel un ffordd o leihau mewnforio amrywiolynnau sy'n dianc rhag effaith brechlyn.

Caiff y datganiad ei gyhoeddi yn ystod y toriad er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau. Os bydd aelodau eisiau i mi wneud datganiad pellach neu ateb cwestiynau ynglŷn â hyn pan fydd y Senedd yn dychwelyd, byddwn yn hapus i wneud hynny.


Datganiad Ysgrifenedig: Newidiadau i deithio rhyngwladol (03.06.2021)

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Yn dilyn yr adolygiad tair wythnos ar gyfyngiadau teithio rhyngwladol, rydyn ni’n dilyn yr un system golau traffig ar gyfer teithio rhyngwladol â gweddill y DU.

Er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd yn erbyn amrywiolion sy’n peri pryder, mae Portiwgal wedi’i symud o’r rhestr werdd i’r rhestr oren.  

Mae saith gwald – Afghanistan, Swdan, Sri Lanka, Bahrain, Trinidad a Thobago, Costa Rica a’r Aifft – hefyd wedi’u hychwanegu i’r rhestr goch. Bydd yr holl newidiadau i’r rhestrau yn dod i rym o 04:00 dydd Mawrth 8 Mehefin.

Mae ein penderfyniad i symud Portiwgal (gan gynnwys Madeira a’r Azores) i’r rhestr oren yn dilyn cynnydd mewn pryderon am ledaeniad amrywiolion o’r coronafeirws sy’n peri pryder, gan gynnwys mwtaniad o amrywiolyn Delta, a’r risg o ddychwelyd â’r rhain i’r DU pe na fyddai angen i bobl dreulio amser mewn cwarantin.   

Mae ein neges yn glir – dyma'r flwyddyn i gael gwyliau gartref. Rydyn ni'n galw ar bobl i deithio dramor am resymau hanfodol yn unig. Rydyn ni i gyd wedi aberthu cymaint i reoli'r pandemig yng Nghymru, dydyn ni ddim eisiau gweld y feirws yn cael ei ail-fewnforio – neu amrywiolion newydd yn dod i mewn i'r wlad - o ganlyniad i deithio dramor.


Datganiad Ysgrifenedig: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Atebolrwydd Gweithredwyr a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021 (28.05.2021)

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud darpariaeth yn Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (“y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”) i sicrhau bod teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wledydd a thiriogaethau tramor yn gorfod hunanynysu am 10 diwrnod a darparu gwybodaeth amdanynt eu hunain fel teithwyr, er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu ymhellach. Daeth y cyfyngiadau hyn i rym ar 8 Mehefin 2020.

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn cael eu hadolygu’n gyson, ac ar 18 Ionawr cafodd y coridorau teithio eu hatal. Nid yw’r trefniadau presennol ar gyfer teithio o fewn yr Ardal Deithio Gyffredin (y Deyrnas Unedig, Iwerddon, Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel) wedi newid, felly caniateir teithio o fewn yr ardal hon heb orfod ynysu.

Mae'r Rheoliadau hyn yn ymestyn dyddiad dod i ben y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol, y Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr a'r Rheoliadau Gwybodaeth i Deithwyr hyd at 31 Mai 2022. Maent hefyd yn diwygio'r esemptiad rhag y gwaharddiad ar fynediad i deithwyr ar y rhestr goch ar gyfer mordwywyr ac arolygwyr a syrfewyr llongau sy'n cyrraedd Cymru o wledydd y rhestr goch. Mae’r diwygiad hwn yn eithrio o’r esemptiad y cyfryw bersonau sy'n cyrraedd Cymru i weithio ar longau mordeithio, neu sydd wedi gweithio arnynt.

Bydd y newidiadau a wneir gan y Rheoliadau hyn yn dod i rym o 04.00 o’r gloch ddydd Sadwrn 29 Mai.


Datganiad Ysgrifenedig: Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) 2020 (12.03.2021)

Vaughan Gething AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud darpariaeth yn Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 i sicrhau bod teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wledydd a thiriogaethau tramor yn gorfod hunanynysu am 10 diwrnod, a darparu gwybodaeth amdanynt eu hunain fel teithwyr, er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu ymhellach. Daeth y cyfyngiadau hyn i rym ar 8 Mehefin 2020.

Mae'r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn cael eu hadolygu'n rheolaidd, ac ar 18 Ionawr cafodd y coridorau teithio eu hatal. Nid yw’r trefniadau presennol ar gyfer teithio o fewn yr Ardal Deithio Gyffredin (y DU, Iwerddon, Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel) wedi newid, felly caniateir teithio heb ynysu o hyd.

O 15 Chwefror ymlaen, cyflwynodd Llywodraeth y DU gyfundrefn cwarantin wedi’i reoli ar gyfer y rhai sy’n cyrraedd Lloegr o wledydd ar y rhestr goch. Dynodwyd 5 porth mynediad yn Lloegr ar gyfer teithwyr o’r fath y mae’n ofynnol iddynt gwblhau cyfnod cwarantin wedi’i reoli mewn gwesty. Mae nifer cyfyngedig o eithriadau ar gyfer categorïau, megis diplomyddion, personél y lluoedd arfog a chludwyr.

O 15 Chwefror ymlaen, cyflwynodd Llywodraeth Cymru waharddiad ar deithwyr sy’n cyrraedd Cymru os ydynt wedi bod i wlad ar y rhestr goch yn y 10 diwrnod blaenorol. Rhaid iddynt gyrraedd yn un o’r pyrth mynediad dynodedig yn Lloegr (neu’r Alban) ac aros yno o dan drefniant ynysu wedi’i drefnu am 10 diwrnod cyn teithio i Gymru. Golyga hyn na chaiff teithwyr o’r fath ddod i Gymru (heblaw am eithriadau cyfyngedig iawn) a bydd dod i Gymru yn groes i’r ddarpariaeth honno yn drosedd, gyda Hysbysiad Cosb Benodedig o £10,000.

Ar gyfer y rhai sy’n cyrraedd o "wledydd rhestr oren" roedd eithriadau sectoraidd yn berthnasol ar gyfer categorïau penodol o weithwyr lle nad oes rhaid iddynt hunanynysu. O 15 Chwefror ymlaen, cafodd y rhain eu gwneud yn fwy cyfyngol a daethant yn eithriadau sectoraidd sy'n golygu bod angen ynysu am 10 diwrnod ond y gall person adael am gyfnod cyfyngedig at ddibenion gwaith.

Ers hynny, mae sawl anghysondeb wedi’i nodi rhwng y cyfundrefnau rheoleiddio ar gyfer Cymru a Lloegr. Nod y Rheoliadau hyn yw delio â’r gwahaniaethau hynny er mwyn sicrhau bod cysondeb yn parhau. Yn ogystal, mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r rhestr o ddigwyddiadau chwaraeon yn y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol i gynnwys digwyddiadau y disgwylir eu cynnal yn y pedwar mis nesaf.

Daw’r Rheoliadau i rym am 04:00 ddydd Sadwrn 13 Mawrth.


Datganiad Ysgrifenedig: Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (28.01.2021)

Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud darpariaeth yn Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 i sicrhau bod teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wledydd a thiriogaethau tramor yn gorfod hunanynysu am 10 diwrnod a darparu gwybodaeth amdanynt eu hunain fel teithwyr, er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu ymhellach. Daeth y cyfyngiadau hyn i rym ar 8 Mehefin 2020.

Ar 10 Gorffennaf, diwygiodd Llywodraeth Cymru y Rheoliadau hyn i gyflwyno eithriadau i’r gofyniad hunanynysu ar gyfer rhestr o wledydd a thiriogaethau, ac ar gyfer ystod gyfyngedig o bobl mewn sectorau neu gyflogaeth arbenigol a allai fod wedi'u heithrio rhag y gofyniad i hunanynysu neu rhag rhai o ddarpariaethau’r gofynion ynghylch gwybodaeth am deithwyr.

Ers hynny, mae’r Rheoliadau hyn wedi’u hadolygu’n gyson ac mae nifer o newidiadau wedi’u gwneud i’r rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd wedi’u heithrio. Y newid mwyaf diweddar oedd dileu’r holl wledydd a thiriogaethau o’r rhestr hon ar 18 Ionawr 2021.

Bydd yr Aelodau hefyd yn ymwybodol bod gofynion ynysu cryfach wedi'u cyflwyno mewn perthynas â phobl sy'n cyrraedd Cymru o wledydd lle mae pryderon iechyd y cyhoedd wedi’u nodi mewn perthynas â throsglwyddo straeniau sy’n amrywiolynnau ar y coronafeirws.

Heddiw, adolygais asesiadau diweddaraf y Gydganolfan Bioddiogelwch ac rwyf wedi penderfynu y dylid cadw’r gofynion ynysu cryfach sy’n berthnasol i Dde Affrica, Namibia Zimbabwe, Botswana, Eswatini, Zambia, Malawi, Lesotho, Mozambique, Angola, Mauritius, Seychelles, Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo a Gweriniaeth Unedig Tanzania a’u hadolygu ymhen tair wythnos arall.  Yn ogystal, rwyf wedi penderfynu y dylid bod yn rhagofalus ac y bydd Gweriniaeth Burundi, Gweriniaeth Rwanda a’r Emiraethau Arabaidd Unedig yn cael eu hychwanegu at y rhestr o wledydd sy'n destun gofynion ynysu cryfach.

Bydd yn ofynnol i bob teithiwr sy'n cyrraedd Cymru sydd wedi bod yng Ngweriniaeth Burundi, Gweriniaeth Rwanda a’r Emiraethau Arabaidd Unedig yn ystod y 10 diwrnod blaenorol hunanynysu am 10 diwrnod, a dim ond mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn y byddant yn cael gadael y man ynysu. Bydd yr un gofynion ynysu hefyd yn berthnasol i bob aelod o'u haelwyd.  Bydd y gofynion ynysu cryfach hyn yn berthnasol hefyd i bobl sydd eisoes yng Nghymru sydd wedi bod yn y gwledydd hyn yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, ac i aelodau eu haelwydydd.

Mae eithriadau newydd hefyd wedi'u cyflwyno i'r gwaharddiad ar awyrennau a llongau sy’n teithio’n uniongyrchol o wlad neu diriogaeth lle mae gofynion ynysu cryfach rhag glanio yng Nghymru. Felly caniateir iddynt gyrraedd Cymru dan yr amgylchiadau canlynol:

(1) awyren sy'n glanio er mwyn cael tanwydd neu ar gyfer gwaith cynnal a chadw os nad oes unrhyw deithwyr yn dod oddi arni nac yn mynd arni,

(2) awyren sy'n ambiwlans awyr ac yn glanio er mwyn cludo rhywun i gael triniaeth feddygol,

(3) llongau y mae’n ofynnol iddynt angori yn sgil cyfarwyddyd diogelwch o ganlyniad i ddamwain (o dan Atodlen 3A i Ddeddf Llongau Masnach 1995).

Bydd y rheoliadau angenrheidiol yn cael eu gwneud heddiw a bydd y mesurau ychwanegol sy'n berthnasol i Weriniaeth Burundi, Gweriniaeth Rwanda a’r Emiraethau Arabaidd Unedig yn dod i rym am 04:00 ddydd Gwener 29 Ionawr 2021.


Datganiad Ysgrifenedig: Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (21.01.2021)

Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud darpariaeth yn Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 i sicrhau bod teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wledydd a thiriogaethau tramor yn gorfod hunanynysu am 10 diwrnod a darparu gwybodaeth amdanynt eu hunain fel teithwyr, er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu ymhellach. Daeth y cyfyngiadau hyn i rym ar 8 Mehefin 2020.

Ar 10 Gorffennaf, diwygiodd Llywodraeth Cymru'r Rheoliadau hyn i gyflwyno eithriadau i’r gofyniad hunanynysu ar gyfer rhestr o wledydd a thiriogaethau, ac ar gyfer ystod gyfyngedig o bobl mewn sectorau neu gyflogaeth arbenigol a allai fod wedi'u heithrio rhag y gofyniad i hunanynysu neu rhag rhai o ddarpariaethau’r gofynion ynghylch gwybodaeth am deithwyr.

Ers hynny, mae’r Rheoliadau hyn wedi’u hadolygu’n gyson ac mae nifer o newidiadau wedi’u gwneud i’r rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd wedi’u heithrio. Y newid mwyaf diweddar oedd dileu’r holl wledydd a thiriogaethau o’r rhestr hon ar 18 Ionawr 2021.

Bydd yr Aelodau hefyd yn ymwybodol bod gofynion ynysu cryfach wedi'u cyflwyno mewn perthynas â phobl sy'n cyrraedd Cymru o wledydd lle mae pryderon iechyd y cyhoedd wedi’u nodi mewn perthynas â throsglwyddo straeniau sy’n amrywiolynnau ar y coronafeirws.

Heddiw, adolygais asesiadau diweddaraf y Gydganolfan Bioddiogelwch ac rwyf wedi penderfynu y dylid cadw’r gofynion ynysu cryfach sy’n berthnasol i Dde Affrica, Namibia Zimbabwe, Botswana, Eswatini, Zambia, Malawi, Lesotho, Mozambique, Angola, Mauritius a Seychelles , a’u hadolygu ymhen tair wythnos arall.  Yn ogystal, oherwydd diffyg data o Weriniaeth Ddemocrataidd Congo a Gweriniaeth Unedig Tanzania a'r ffaith fod y ddwy wlad yn rhannu ffiniau â Zambia, rwyf wedi penderfynu y dylid bod yn rhagofalus ac y bydd y gwledydd hyn yn cael eu hychwanegu at y rhestr o wledydd sy'n destun gofynion ynysu cryfach.

Bydd yn ofynnol i bob teithiwr sy'n cyrraedd Cymru sydd wedi bod yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Congo neu Weriniaeth Unedig Tanzania yn ystod y 10 diwrnod blaenorol hunanynysu am 10 diwrnod, a dim ond mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn y byddant yn cael gadael y man ynysu. Bydd yr un gofynion ynysu hefyd yn berthnasol i bob aelod o'u haelwyd.  Bydd y gofynion ynysu cryfach hyn yn berthnasol hefyd i bobl sydd eisoes yng Nghymru sydd wedi bod yn y gwledydd hyn yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, ac i aelodau eu haelwydydd.

Mae eithriadau newydd hefyd wedi'u cyflwyno i'r gwaharddiad ar awyrennau a llongau sy’n teithio’n uniongyrchol o wlad neu diriogaeth lle mae gofynion ynysu cryfach rhag glanio yng Nghymru. Felly caniateir iddynt gyrraedd Cymru dan yr amgylchiadau canlynol:

(1) awyren sy'n glanio er mwyn cael tanwydd neu ar gyfer gwaith cynnal a chadw os nad oes unrhyw deithwyr yn dod oddi arni nac yn mynd arni,

(2) awyren sy'n ambiwlans awyr ac yn glanio er mwyn cludo rhywun i gael triniaeth feddygol,

(3) llongau y mae’n ofynnol iddynt angori yn sgil cyfarwyddyd diogelwch o ganlyniad i ddamwain (o dan Atodlen 3A i Ddeddf Llongau Masnach 1995).

Bydd y rheoliadau angenrheidiol yn cael eu gwneud heddiw a bydd y mesurau ychwanegol sy'n berthnasol i Weriniaeth Ddemocrataidd Congo a Gweriniaeth Unedig Tanzania yn dod i rym am 04:00 ddydd Gwener 22 Ionawr 2021.


Datganiad Ysgrifenedig: Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (07.01.2021)

Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud darpariaeth yn Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 i sicrhau bod teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wledydd a thiriogaethau tramor yn gorfod hunanynysu am 14 diwrnod a darparu gwybodaeth amdanynt eu hunain fel teithwyr, er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu ymhellach. Daeth y cyfyngiadau hyn i rym ar 8 Mehefin 2020.

Ar 10 Gorffennaf, diwygiodd Llywodraeth Cymru'r Rheoliadau hyn i gyflwyno eithriadau i’r gofyniad i hunanynysu ar gyfer rhestr o wledydd a thiriogaethau, ac ystod gyfyngedig o bobl mewn sectorau neu gyflogaeth arbenigol a allai fod wedi'u heithrio rhag y gofyniad i hunanynysu neu rhag rhai o ddarpariaethau’r gofynion ynghylch gwybodaeth am deithwyr.

Ers hynny, mae’r Rheoliadau hyn wedi’u hadolygu’n gyson ac mae nifer o newidiadau wedi’u gwneud i’r rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd wedi’u heithrio.

Heddiw, adolygais asesiadau diweddaraf y Gyd-ganolfan Bioddiogelwch ac rwyf wedi penderfynu y bydd Israel, Botswana, Mawrisiws a’r Seychelles yn cael eu tynnu oddi ar y rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd wedi’u heithrio. Bydd gofyn i bobl sy’n teithio o’r gwledydd hyn hynanynysu ar ôl cyrraedd Cymru.

Ar 23 Rhagfyr adroddodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth fod amrywiolyn newydd o Covid-19 wedi'i ganfod yn Ne Affrica. Penderfynodd Llywodraeth y DU weithredu cyfyngiadau teithio pellach ar y rheini sy'n cyrraedd o Dde Affrica. Mae'r rhan fwyaf o hediadau o Dde Affrica yn teithio i feysydd awyr yn Lloegr. 

Heddiw, mae'r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth wedi penderfynu cynnal y mesurau presennol ar Dde Affrica ac ymestyn mesurau cyfatebol i wledydd eraill sy'n cynnwys Namibia, Zimbabwe, Botswana, Eswatini, Zambia, Malawi, Lesotho, Mozambique, Angola, a hefyd Mawrisiws a’r Seychelles.

Felly, rwyf wedi penderfynu y dylid cymryd camau i ddileu'r eithriadau sectoraidd i deithwyr sy'n cyrraedd o’r gwledydd hyn. Bydd yn ofynnol i bawb sy'n cyrraedd Cymru sydd wedi bod yn y gwledydd hyn yn ystod y 10 diwrnod blaenorol ynysu am 10 diwrnod a dim ond mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn y bydd hawl ganddynt i adael eu cartrefi. Bydd yr un gofynion ynysu yn gymwys i bob aelod o'u haelwyd hefyd. Bydd y gofynion ynysu ychwanegol hyn hefyd yn gymwys i unigolion sydd eisoes yng Nghymru a fu yn y gwledydd hyn yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, yn ogystal ag aelodau o'u haelwyd. 

Gwneir diwygiad pellach fel na all awyrennau sy'n teithio yn uniongyrchol o’r gwledydd hyn lanio mewn meysydd awyr yng Nghymru mwyach.  

Yfory byddaf yn gosod y rheoliadau angenrheidiol a ddaw i rym am 04:00 ddydd Sadwrn 9 Ionawr 2021.

Caiff y datganiad ei gyhoeddi yn ystod y toriad er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau. Os bydd aelodau eisiau i mi wneud datganiad pellach neu ateb cwestiynau ynglŷn â hyn pan fydd y Senedd yn dychwelyd, byddwn yn hapus i wneud hynny.


Gwaith ar ffyrdd Cymru i gael ei glirio i hwyluso teithio dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd (19.12.2020)

Bydd prosiectau’n cael eu cwblhau neu’n cael eu hatal dros dro ar hyd yr A55, yr M4 a phob cefnffordd fawr yn ystod y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig, ac eithrio sefyllfaoedd brys nad ydynt wedi cael eu trefnu ymlaen llaw.

Os yw’n ddiogel gwneud hynny, mae Llywodraeth Cymru naill ai’n cwblhau neu’n atal dros dro unrhyw brosiectau a allai peri problemau ar ein rhwydweithiau yn ystod adeg sydd fel arfer gyda’r prysuraf yn y flwyddyn.

Gofynnir i bobl fod yn gall ac aros mor agos i'w cartref â phosibl eleni yn unol â chanllawiau a rheoliadau. Cyn teithiau hanfodol, anogir pobl i wirio amodau traffig a sicrhau bod cerbydau'n addas ar gyfer y ffordd.

Mae gwaith ymchwil yn dangos bod bron hanner yr holl achosion o gerbydau’n torri i lawr wedi’u hachosi gan broblemau mecanyddol y gellid eu hosgoi drwy wneud gwiriadau syml. Mae bron chwarter o’r achosion yn ymwneud â phroblemau gyda theiars.

Ychwanegodd Ken Skates:

Ar ôl y seibiant byr hwn, byddwn yn gofyn i fodurwyr yng Ngogledd Cymru fod yn amyneddgar gan fod yn rhaid inni wneud gwaith hanfodol ar Bont Glan Conwy ger cyffordd 19 o’r A55. Dylai’r gwaith ddechrau ar 15 Ionawr, gan barhau am hyd at bythefnos. Gan fod oedi’n bosibl, rwy’n eich annog i gynllunio unrhyw deithiau hanfodol yn ofalus ac edrych ar wefan Traffig Cymru am yr wybodaeth ddiweddaraf.

Mae’r cymalau ehangu mawr ym mhen dwyreiniol y bont wedi cyrraedd diwedd eu hoes ac mae’n rhaid gosod rhai newydd ar frys i sicrhau diogelwch modurwyr ac osgoi’r angen am gau’r bont ar frys.

Nid ydym yn cynllunio i gau cerbytffyrdd yn gyfan gwbl oni bai ei fod yn hollol angenrheidiol. Diogelwch y cyhoedd sy’n teithio yw’r brif ystyriaeth ac mae angen i’r gwaith hwn fynd rhagddo i sicrhau hynny.

Bydd y tîm pwrpasol yn gweithio sifftiau 24 awr y dydd ac rydym yn annog modurwyr i fod yn amyneddgar. Arhoswch ar yr A55 ac osgoi ffyrdd lleol i sicrhau fod y traffig yn gallu lifo mor llyfn â phosib.


Datganiad Ysgrifenedig: Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru). (17.12.2020)

Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud darpariaeth yn Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 i sicrhau bod teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wledydd a thiriogaethau tramor yn gorfod hunanynysu am 14 diwrnod a darparu gwybodaeth amdanynt eu hunain fel teithwyr, er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu ymhellach. Daeth y cyfyngiadau hyn i rym ar 8 Mehefin 2020.

Ar 10 Gorffennaf, diwygiodd Llywodraeth Cymru'r Rheoliadau hyn i gyflwyno eithriadau i’r gofyniad i hunanynysu ar gyfer rhestr o wledydd a thiriogaethau, ac ystod gyfyngedig o bobl mewn sectorau neu gyflogaeth arbenigol a allai fod wedi'u heithrio rhag y gofyniad i hunanynysu neu rhag rhai o ddarpariaethau’r gofynion ynghylch gwybodaeth am deithwyr.

Ers hynny, mae’r Rheoliadau hyn wedi’u hadolygu’n gyson ac mae nifer o newidiadau wedi’u gwneud i’r rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd wedi’u heithrio.

Heddiw, adolygais asesiadau diweddaraf y Gyd-ganolfan Bioddiogelwch ac rwyf wedi penderfynu y bydd Gweriniaeth Namibia, Uruquay ac Ynysoedd y Wyryf yr UD yn cael eu tynnu oddi ar y rhestr o wledydd a thiriogaethau esempt. Bydd angen i bobl sy’n teithio o’r gwledydd a’r tiriogaethau hynny hunanynysu ar ôl cyrraedd Cymru.

Hefyd, rhoddwyd eglurder ynghylch y sefyllfa o ran person sy'n dod i Gymru sydd wedi'i ryddhau o'r gofyniad i hunanynysu yn Lloegr o dan 'Profi i Ryddhau'. Mae hynny er mwyn ei gwneud yn glir y byddai angen i berson o'r fath gwblhau unrhyw gyfnod hunanynysu sy'n weddill yng Nghymru oni bai ei fod yn dod i mewn at ddiben penodedig ac am ddim mwy na'r angen. Wrth gwrs, byddai unrhyw berson sy'n dod i Gymru hefyd yn ddarostyngedig i'r cyfyngiadau lleol a fyddai ar waith bryd hynny.

Yfory, byddaf yn gosod y rheoliadau angenrheidiol a ddaw i rym am 04:00 ddydd Sadwrn 19 Rhagfyr.


Datganiad Ysgrifenedig: Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (12.11.2020)

Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud darpariaeth yn Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 i sicrhau bod teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wledydd a thiriogaethau tramor yn gorfod hunanynysu am 14 diwrnod, a darparu gwybodaeth am deithwyr, er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu ymhellach. Daeth y cyfyngiadau hyn i rym ar 8 Mehefin 2020.

Ar 10 Gorffennaf, diwygiodd Llywodraeth Cymru'r Rheoliadau hyn i gyflwyno eithriadau i’r gofyniad i hunanynysu ar gyfer rhestr o wledydd a thiriogaethau, ac ystod gyfyngedig o bobl mewn sectorau neu gyflogaeth arbenigol a allai fod wedi'u heithrio rhag y gofyniad i hunanynysu neu rhag rhai o ddarpariaethau’r gofynion ynghylch gwybodaeth am deithwyr.

Ers hynny, mae’r Rheoliadau hyn wedi’u hadolygu’n gyson ac mae nifer o newidiadau wedi’u gwneud i’r rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd wedi’u heithrio.

Heddiw, adolygais asesiadau diweddaraf y Gyd-ganolfan Bioddiogelwch ac rwyf wedi penderfynu y bydd meysydd awyr Sofran Akrotiri a Dhekelia ar ynys Cyprus a Groeg, ac eithrio ynysoedd Rhodes, Kos, Corfu, Creta a Zakynthos (Zante) yn cael eu tynnu oddi ar y rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd wedi’u heithrio. Felly bydd rhaid i deithwyr o’r gwledydd hynny hunanynysu pan fyddant yn cyrraedd Cymru.

Rwyf hefyd wedi penderfynu y dylid ychwanegu’r gwledydd a thiriogaethau a ganlyn at y rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd wedi’u heithrio; Bahrain, Cambodia, Chile, Gwlad yr Iâ, Laos, Qatar, Turks a Caicos, a’r Emiraethau Arabaidd Unedig, felly ni fydd rhaid i deithwyr o’r gwledydd hyn hunanynysu bellach pan fyddant yn cyrraedd Cymru.

Gwneir diwygiad pellach i nodi na fydd awyrennau teithwyr a llongau sy’n teithio’n uniongyrchol o Ddenmarc, a’r llwythi y maent yn eu cludo, bellach yn gallu glanio na docio mewn porthladdoedd yng Nghymru.

Yfory, byddaf yn gosod y rheoliadau angenrheidiol a ddaw i rym am 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd.


DIWEDDARIAD gan Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: 26.07.2020

Mae'r datganiad hwn yn cael ei gyhoeddi yn ystod toriad y Senedd er mwyn rhoi gwybod i'r Aelodau am y datblygiadau diweddaraf ynghylch teithio rhyngwladol a'r coronafeirws. Pe bai Aelodau'n dymuno imi wneud datganiad pellach neu ateb cwestiynau ar hyn pan fydd y Senedd yn dychwelyd, byddwn yn hapus i wneud hynny.

Yn gynharach y prynhawn yma bûm mewn cyfarfod o weinidogion o bob un o 4 gwlad y DU i ystyried y risg i iechyd y cyhoedd a berir gan nifer cynyddol o achosion o COVID-19 mewn rhannau o Sbaen.

Cytunodd y Grŵp Gweinidogol heddiw i dynnu Sbaen gyfan, gan gynnwys ei hynysoedd, oddi ar y rhestr o wledydd sydd wedi'u heithrio o'n mesurau iechyd ar y ffin a ddaw i rym ddechrau dydd Sul, 26 Gorffennaf 2020.

Felly, rwyf wedi gwneud diwygiad brys i Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020, sy'n golygu y bydd yn ofynnol i unrhyw un sy'n cyrraedd o Sbaen (neu sydd wedi bod yn Sbaen yn ystod y 14 diwrnod diwethaf) roi eu hunain mewn cwarantin am 14 diwrnod o yfory ymlaen.

Mae gweinidogion yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban a Lloegr wedi cymryd camau tebyg.

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020


DIWEDDARIAD gan Mark Drakeford, Prif Weinidog: 09.07.2020

Ar gais Llywodraeth y DU mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i ddiwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 i eithrio teithwyr o restr o wledydd o'r gofynion cwarantîn a roddwyd ar waith gan y rheoliadau. 

Gwnaethpwyd y rheoliadau gwreiddiol ar 5 Mehefin a daethant i rym ar 8 Mehefin; daw’r rheoliadau diwygiedig i rym ar 10 Gorffennaf. O ganlyniad i'r rheoliadau diwygiedig, ni fydd yn ofynnol i deithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wledydd a restrir isod ynysu am gyfnod cwarantîn mwyach.

Mae'r rheoliadau teithio yn ei gwneud yn ofynnol i deithwyr sy'n cyrraedd Cymru o'r tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin, neu lle maent wedi bod y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin yn ystod y 14 diwrnod diwethaf, ddarparu eu manylion cyswllt a'u gwybodaeth deithio ac ynysu eu hunain am gyfnod o 14 o ddyddiau.

Mae'r Rheoliadau'n cynnwys nifer o eithriadau ar gyfer categorïau penodol o bobl – er enghraifft, criw caban. Mae'r diwygiadau y cytunwyd arnynt bellach yn eithrio teithwyr o'r gwledydd a restrir.

Rydym hefyd yn bachu ar y cyfle i ddiwygio'r Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020  i roi hyblygrwydd o ran sut y gellir cyflwyno'r datganiad iechyd y cyhoedd a gyflwynir i deithwyr tra byddant ar awyren. Rydym yn cysoni'r datganiad hwn â'r datganiad a roddir ar ran gwledydd eraill y DU.

Llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am reoli ffiniau'r DU.  Trwy gydol y broses hon, mae Llywodraeth Cymru wedi anelu at fod yn adeiladol wrth alluogi Llywodraeth y DU i gyflawni ei hamcan polisi. Mae Llywodraeth y DU wedi rhannu ei methodoleg gyda ni ac adolygwyd hyn gan y Prif Swyddog Meddygol.

Gellir gweld y rhestr o wledydd eithriedig sydd wedi'u cynnwys yn y Rheoliadau yma.

 

Os ydych yn Tsieina neu'n bwriadu teithio yno

Os ydych yn Tsieina neu'n bwriadu teithio yno, darllenwch y China travel advice on GOV.UK.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf a'r cyngor teithio ar gael gan:


O 06.07.20

 

  • Mae’r cyfyngiadau teithio o ran aros yn lleol yn cael eu codi yng Nghymru, sy’n golygu y gall pobl deithio i weld teulu a ffrindiau neu ymweld â mannau hardd am y tro cyntaf ers mis Mawrth. Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi dweud y bydd pobl yn gallu “teithio gymaint ag yr hoffent at bob diben”.
  • Gellir trefnu i aros mewn llety gwyliau hunangynhwysol yng Nghymru o 11 Gorffennaf, ddau ddiwrnod cyn yr hyn a gyhoeddwyd ynghynt.
  • Nid oes unrhyw gyhoeddiad wedi’i wneud ar gyfer llety gwyliau gyda chyfleusterau a rennir. Fodd bynnag, gall gwestai, llety gwely a brecwast a hostelau ddarparu ystafelloedd en-suite a phrydau gwasanaeth ystafell o 11 Gorffennaf. Mae’r un peth yn berthnasol i gychod a llety ‘glampio’ gyda’u ceginau a’u hystafelloedd ymolchi eu hunain, nad yw gwesteion eraill yn eu defnyddio.
  • Bydd tafarndai yn ail-agor yn raddol o ddydd Llun 13 Gorffennaf, yn dechrau gyda mannau awyr agored sy’n eiddo i’r busnes, ac yn amodol ar drwyddedau cyfredol. Mae hyn yn ddibynnol ar sicrhau bod amodau Coronafeirws yn parhau i “fod yn ffafriol”. Bydd ail-agor gwasanaethau y tu mewn yn fater a gaiff ei ystyried yn ddiweddarach, yn dibynnu ar lwyddiant agor mannau awyr agored.

 

Gall pobl o ddau gartref gwahanol ymuno i ffurfio un cartref estynedig unigryw.

Rhannu: