Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor Teithio yng Nghymru

Mae’r wybodaeth hon yn gywir o 22.07.2021

Datganiad Ysgrifenedig: Newidiadau i deithio rhyngwladol (03.06.2021)

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Yn dilyn yr adolygiad tair wythnos ar gyfyngiadau teithio rhyngwladol, rydyn ni’n dilyn yr un system golau traffig ar gyfer teithio rhyngwladol â gweddill y DU.

Er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd yn erbyn amrywiolion sy’n peri pryder, mae Portiwgal wedi’i symud o’r rhestr werdd i’r rhestr oren.  

Mae saith gwald – Afghanistan, Swdan, Sri Lanka, Bahrain, Trinidad a Thobago, Costa Rica a’r Aifft – hefyd wedi’u hychwanegu i’r rhestr goch. Bydd yr holl newidiadau i’r rhestrau yn dod i rym o 04:00 dydd Mawrth 8 Mehefin.

Mae ein penderfyniad i symud Portiwgal (gan gynnwys Madeira a’r Azores) i’r rhestr oren yn dilyn cynnydd mewn pryderon am ledaeniad amrywiolion o’r coronafeirws sy’n peri pryder, gan gynnwys mwtaniad o amrywiolyn Delta, a’r risg o ddychwelyd â’r rhain i’r DU pe na fyddai angen i bobl dreulio amser mewn cwarantin.   

Mae ein neges yn glir – dyma'r flwyddyn i gael gwyliau gartref. Rydyn ni'n galw ar bobl i deithio dramor am resymau hanfodol yn unig. Rydyn ni i gyd wedi aberthu cymaint i reoli'r pandemig yng Nghymru, dydyn ni ddim eisiau gweld y feirws yn cael ei ail-fewnforio – neu amrywiolion newydd yn dod i mewn i'r wlad - o ganlyniad i deithio dramor.


Datganiad Ysgrifenedig: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Atebolrwydd Gweithredwyr a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021 (28.05.2021)

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud darpariaeth yn Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (“y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”) i sicrhau bod teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wledydd a thiriogaethau tramor yn gorfod hunanynysu am 10 diwrnod a darparu gwybodaeth amdanynt eu hunain fel teithwyr, er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu ymhellach. Daeth y cyfyngiadau hyn i rym ar 8 Mehefin 2020.

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn cael eu hadolygu’n gyson, ac ar 18 Ionawr cafodd y coridorau teithio eu hatal. Nid yw’r trefniadau presennol ar gyfer teithio o fewn yr Ardal Deithio Gyffredin (y Deyrnas Unedig, Iwerddon, Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel) wedi newid, felly caniateir teithio o fewn yr ardal hon heb orfod ynysu.

Mae'r Rheoliadau hyn yn ymestyn dyddiad dod i ben y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol, y Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr a'r Rheoliadau Gwybodaeth i Deithwyr hyd at 31 Mai 2022. Maent hefyd yn diwygio'r esemptiad rhag y gwaharddiad ar fynediad i deithwyr ar y rhestr goch ar gyfer mordwywyr ac arolygwyr a syrfewyr llongau sy'n cyrraedd Cymru o wledydd y rhestr goch. Mae’r diwygiad hwn yn eithrio o’r esemptiad y cyfryw bersonau sy'n cyrraedd Cymru i weithio ar longau mordeithio, neu sydd wedi gweithio arnynt.

Bydd y newidiadau a wneir gan y Rheoliadau hyn yn dod i rym o 04.00 o’r gloch ddydd Sadwrn 29 Mai.


Datganiad Ysgrifenedig: Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) 2020 (12.03.2021)

Vaughan Gething AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud darpariaeth yn Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 i sicrhau bod teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wledydd a thiriogaethau tramor yn gorfod hunanynysu am 10 diwrnod, a darparu gwybodaeth amdanynt eu hunain fel teithwyr, er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu ymhellach. Daeth y cyfyngiadau hyn i rym ar 8 Mehefin 2020.

Mae'r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn cael eu hadolygu'n rheolaidd, ac ar 18 Ionawr cafodd y coridorau teithio eu hatal. Nid yw’r trefniadau presennol ar gyfer teithio o fewn yr Ardal Deithio Gyffredin (y DU, Iwerddon, Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel) wedi newid, felly caniateir teithio heb ynysu o hyd.

O 15 Chwefror ymlaen, cyflwynodd Llywodraeth y DU gyfundrefn cwarantin wedi’i reoli ar gyfer y rhai sy’n cyrraedd Lloegr o wledydd ar y rhestr goch. Dynodwyd 5 porth mynediad yn Lloegr ar gyfer teithwyr o’r fath y mae’n ofynnol iddynt gwblhau cyfnod cwarantin wedi’i reoli mewn gwesty. Mae nifer cyfyngedig o eithriadau ar gyfer categorïau, megis diplomyddion, personél y lluoedd arfog a chludwyr.

O 15 Chwefror ymlaen, cyflwynodd Llywodraeth Cymru waharddiad ar deithwyr sy’n cyrraedd Cymru os ydynt wedi bod i wlad ar y rhestr goch yn y 10 diwrnod blaenorol. Rhaid iddynt gyrraedd yn un o’r pyrth mynediad dynodedig yn Lloegr (neu’r Alban) ac aros yno o dan drefniant ynysu wedi’i drefnu am 10 diwrnod cyn teithio i Gymru. Golyga hyn na chaiff teithwyr o’r fath ddod i Gymru (heblaw am eithriadau cyfyngedig iawn) a bydd dod i Gymru yn groes i’r ddarpariaeth honno yn drosedd, gyda Hysbysiad Cosb Benodedig o £10,000.

Ar gyfer y rhai sy’n cyrraedd o "wledydd rhestr oren" roedd eithriadau sectoraidd yn berthnasol ar gyfer categorïau penodol o weithwyr lle nad oes rhaid iddynt hunanynysu. O 15 Chwefror ymlaen, cafodd y rhain eu gwneud yn fwy cyfyngol a daethant yn eithriadau sectoraidd sy'n golygu bod angen ynysu am 10 diwrnod ond y gall person adael am gyfnod cyfyngedig at ddibenion gwaith.

Ers hynny, mae sawl anghysondeb wedi’i nodi rhwng y cyfundrefnau rheoleiddio ar gyfer Cymru a Lloegr. Nod y Rheoliadau hyn yw delio â’r gwahaniaethau hynny er mwyn sicrhau bod cysondeb yn parhau. Yn ogystal, mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r rhestr o ddigwyddiadau chwaraeon yn y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol i gynnwys digwyddiadau y disgwylir eu cynnal yn y pedwar mis nesaf.

Daw’r Rheoliadau i rym am 04:00 ddydd Sadwrn 13 Mawrth.


Datganiad Ysgrifenedig: Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (28.01.2021)

Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud darpariaeth yn Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 i sicrhau bod teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wledydd a thiriogaethau tramor yn gorfod hunanynysu am 10 diwrnod a darparu gwybodaeth amdanynt eu hunain fel teithwyr, er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu ymhellach. Daeth y cyfyngiadau hyn i rym ar 8 Mehefin 2020.

Ar 10 Gorffennaf, diwygiodd Llywodraeth Cymru y Rheoliadau hyn i gyflwyno eithriadau i’r gofyniad hunanynysu ar gyfer rhestr o wledydd a thiriogaethau, ac ar gyfer ystod gyfyngedig o bobl mewn sectorau neu gyflogaeth arbenigol a allai fod wedi'u heithrio rhag y gofyniad i hunanynysu neu rhag rhai o ddarpariaethau’r gofynion ynghylch gwybodaeth am deithwyr.

Ers hynny, mae’r Rheoliadau hyn wedi’u hadolygu’n gyson ac mae nifer o newidiadau wedi’u gwneud i’r rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd wedi’u heithrio. Y newid mwyaf diweddar oedd dileu’r holl wledydd a thiriogaethau o’r rhestr hon ar 18 Ionawr 2021.

Bydd yr Aelodau hefyd yn ymwybodol bod gofynion ynysu cryfach wedi'u cyflwyno mewn perthynas â phobl sy'n cyrraedd Cymru o wledydd lle mae pryderon iechyd y cyhoedd wedi’u nodi mewn perthynas â throsglwyddo straeniau sy’n amrywiolynnau ar y coronafeirws.

Heddiw, adolygais asesiadau diweddaraf y Gydganolfan Bioddiogelwch ac rwyf wedi penderfynu y dylid cadw’r gofynion ynysu cryfach sy’n berthnasol i Dde Affrica, Namibia Zimbabwe, Botswana, Eswatini, Zambia, Malawi, Lesotho, Mozambique, Angola, Mauritius, Seychelles, Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo a Gweriniaeth Unedig Tanzania a’u hadolygu ymhen tair wythnos arall.  Yn ogystal, rwyf wedi penderfynu y dylid bod yn rhagofalus ac y bydd Gweriniaeth Burundi, Gweriniaeth Rwanda a’r Emiraethau Arabaidd Unedig yn cael eu hychwanegu at y rhestr o wledydd sy'n destun gofynion ynysu cryfach.

Bydd yn ofynnol i bob teithiwr sy'n cyrraedd Cymru sydd wedi bod yng Ngweriniaeth Burundi, Gweriniaeth Rwanda a’r Emiraethau Arabaidd Unedig yn ystod y 10 diwrnod blaenorol hunanynysu am 10 diwrnod, a dim ond mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn y byddant yn cael gadael y man ynysu. Bydd yr un gofynion ynysu hefyd yn berthnasol i bob aelod o'u haelwyd.  Bydd y gofynion ynysu cryfach hyn yn berthnasol hefyd i bobl sydd eisoes yng Nghymru sydd wedi bod yn y gwledydd hyn yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, ac i aelodau eu haelwydydd.

Mae eithriadau newydd hefyd wedi'u cyflwyno i'r gwaharddiad ar awyrennau a llongau sy’n teithio’n uniongyrchol o wlad neu diriogaeth lle mae gofynion ynysu cryfach rhag glanio yng Nghymru. Felly caniateir iddynt gyrraedd Cymru dan yr amgylchiadau canlynol:

(1) awyren sy'n glanio er mwyn cael tanwydd neu ar gyfer gwaith cynnal a chadw os nad oes unrhyw deithwyr yn dod oddi arni nac yn mynd arni,

(2) awyren sy'n ambiwlans awyr ac yn glanio er mwyn cludo rhywun i gael triniaeth feddygol,

(3) llongau y mae’n ofynnol iddynt angori yn sgil cyfarwyddyd diogelwch o ganlyniad i ddamwain (o dan Atodlen 3A i Ddeddf Llongau Masnach 1995).

Bydd y rheoliadau angenrheidiol yn cael eu gwneud heddiw a bydd y mesurau ychwanegol sy'n berthnasol i Weriniaeth Burundi, Gweriniaeth Rwanda a’r Emiraethau Arabaidd Unedig yn dod i rym am 04:00 ddydd Gwener 29 Ionawr 2021.


Datganiad Ysgrifenedig: Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (21.01.2021)

Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud darpariaeth yn Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 i sicrhau bod teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wledydd a thiriogaethau tramor yn gorfod hunanynysu am 10 diwrnod a darparu gwybodaeth amdanynt eu hunain fel teithwyr, er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu ymhellach. Daeth y cyfyngiadau hyn i rym ar 8 Mehefin 2020.

Ar 10 Gorffennaf, diwygiodd Llywodraeth Cymru'r Rheoliadau hyn i gyflwyno eithriadau i’r gofyniad hunanynysu ar gyfer rhestr o wledydd a thiriogaethau, ac ar gyfer ystod gyfyngedig o bobl mewn sectorau neu gyflogaeth arbenigol a allai fod wedi'u heithrio rhag y gofyniad i hunanynysu neu rhag rhai o ddarpariaethau’r gofynion ynghylch gwybodaeth am deithwyr.

Ers hynny, mae’r Rheoliadau hyn wedi’u hadolygu’n gyson ac mae nifer o newidiadau wedi’u gwneud i’r rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd wedi’u heithrio. Y newid mwyaf diweddar oedd dileu’r holl wledydd a thiriogaethau o’r rhestr hon ar 18 Ionawr 2021.

Bydd yr Aelodau hefyd yn ymwybodol bod gofynion ynysu cryfach wedi'u cyflwyno mewn perthynas â phobl sy'n cyrraedd Cymru o wledydd lle mae pryderon iechyd y cyhoedd wedi’u nodi mewn perthynas â throsglwyddo straeniau sy’n amrywiolynnau ar y coronafeirws.

Heddiw, adolygais asesiadau diweddaraf y Gydganolfan Bioddiogelwch ac rwyf wedi penderfynu y dylid cadw’r gofynion ynysu cryfach sy’n berthnasol i Dde Affrica, Namibia Zimbabwe, Botswana, Eswatini, Zambia, Malawi, Lesotho, Mozambique, Angola, Mauritius a Seychelles , a’u hadolygu ymhen tair wythnos arall.  Yn ogystal, oherwydd diffyg data o Weriniaeth Ddemocrataidd Congo a Gweriniaeth Unedig Tanzania a'r ffaith fod y ddwy wlad yn rhannu ffiniau â Zambia, rwyf wedi penderfynu y dylid bod yn rhagofalus ac y bydd y gwledydd hyn yn cael eu hychwanegu at y rhestr o wledydd sy'n destun gofynion ynysu cryfach.

Bydd yn ofynnol i bob teithiwr sy'n cyrraedd Cymru sydd wedi bod yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Congo neu Weriniaeth Unedig Tanzania yn ystod y 10 diwrnod blaenorol hunanynysu am 10 diwrnod, a dim ond mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn y byddant yn cael gadael y man ynysu. Bydd yr un gofynion ynysu hefyd yn berthnasol i bob aelod o'u haelwyd.  Bydd y gofynion ynysu cryfach hyn yn berthnasol hefyd i bobl sydd eisoes yng Nghymru sydd wedi bod yn y gwledydd hyn yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, ac i aelodau eu haelwydydd.

Mae eithriadau newydd hefyd wedi'u cyflwyno i'r gwaharddiad ar awyrennau a llongau sy’n teithio’n uniongyrchol o wlad neu diriogaeth lle mae gofynion ynysu cryfach rhag glanio yng Nghymru. Felly caniateir iddynt gyrraedd Cymru dan yr amgylchiadau canlynol:

(1) awyren sy'n glanio er mwyn cael tanwydd neu ar gyfer gwaith cynnal a chadw os nad oes unrhyw deithwyr yn dod oddi arni nac yn mynd arni,

(2) awyren sy'n ambiwlans awyr ac yn glanio er mwyn cludo rhywun i gael triniaeth feddygol,

(3) llongau y mae’n ofynnol iddynt angori yn sgil cyfarwyddyd diogelwch o ganlyniad i ddamwain (o dan Atodlen 3A i Ddeddf Llongau Masnach 1995).

Bydd y rheoliadau angenrheidiol yn cael eu gwneud heddiw a bydd y mesurau ychwanegol sy'n berthnasol i Weriniaeth Ddemocrataidd Congo a Gweriniaeth Unedig Tanzania yn dod i rym am 04:00 ddydd Gwener 22 Ionawr 2021.


Datganiad Ysgrifenedig: Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (07.01.2021)

Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud darpariaeth yn Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 i sicrhau bod teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wledydd a thiriogaethau tramor yn gorfod hunanynysu am 14 diwrnod a darparu gwybodaeth amdanynt eu hunain fel teithwyr, er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu ymhellach. Daeth y cyfyngiadau hyn i rym ar 8 Mehefin 2020.

Ar 10 Gorffennaf, diwygiodd Llywodraeth Cymru'r Rheoliadau hyn i gyflwyno eithriadau i’r gofyniad i hunanynysu ar gyfer rhestr o wledydd a thiriogaethau, ac ystod gyfyngedig o bobl mewn sectorau neu gyflogaeth arbenigol a allai fod wedi'u heithrio rhag y gofyniad i hunanynysu neu rhag rhai o ddarpariaethau’r gofynion ynghylch gwybodaeth am deithwyr.

Ers hynny, mae’r Rheoliadau hyn wedi’u hadolygu’n gyson ac mae nifer o newidiadau wedi’u gwneud i’r rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd wedi’u heithrio.

Heddiw, adolygais asesiadau diweddaraf y Gyd-ganolfan Bioddiogelwch ac rwyf wedi penderfynu y bydd Israel, Botswana, Mawrisiws a’r Seychelles yn cael eu tynnu oddi ar y rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd wedi’u heithrio. Bydd gofyn i bobl sy’n teithio o’r gwledydd hyn hynanynysu ar ôl cyrraedd Cymru.

Ar 23 Rhagfyr adroddodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth fod amrywiolyn newydd o Covid-19 wedi'i ganfod yn Ne Affrica. Penderfynodd Llywodraeth y DU weithredu cyfyngiadau teithio pellach ar y rheini sy'n cyrraedd o Dde Affrica. Mae'r rhan fwyaf o hediadau o Dde Affrica yn teithio i feysydd awyr yn Lloegr. 

Heddiw, mae'r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth wedi penderfynu cynnal y mesurau presennol ar Dde Affrica ac ymestyn mesurau cyfatebol i wledydd eraill sy'n cynnwys Namibia, Zimbabwe, Botswana, Eswatini, Zambia, Malawi, Lesotho, Mozambique, Angola, a hefyd Mawrisiws a’r Seychelles.

Felly, rwyf wedi penderfynu y dylid cymryd camau i ddileu'r eithriadau sectoraidd i deithwyr sy'n cyrraedd o’r gwledydd hyn. Bydd yn ofynnol i bawb sy'n cyrraedd Cymru sydd wedi bod yn y gwledydd hyn yn ystod y 10 diwrnod blaenorol ynysu am 10 diwrnod a dim ond mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn y bydd hawl ganddynt i adael eu cartrefi. Bydd yr un gofynion ynysu yn gymwys i bob aelod o'u haelwyd hefyd. Bydd y gofynion ynysu ychwanegol hyn hefyd yn gymwys i unigolion sydd eisoes yng Nghymru a fu yn y gwledydd hyn yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, yn ogystal ag aelodau o'u haelwyd. 

Gwneir diwygiad pellach fel na all awyrennau sy'n teithio yn uniongyrchol o’r gwledydd hyn lanio mewn meysydd awyr yng Nghymru mwyach.  

Yfory byddaf yn gosod y rheoliadau angenrheidiol a ddaw i rym am 04:00 ddydd Sadwrn 9 Ionawr 2021.

Caiff y datganiad ei gyhoeddi yn ystod y toriad er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau. Os bydd aelodau eisiau i mi wneud datganiad pellach neu ateb cwestiynau ynglŷn â hyn pan fydd y Senedd yn dychwelyd, byddwn yn hapus i wneud hynny.


Gwaith ar ffyrdd Cymru i gael ei glirio i hwyluso teithio dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd (19.12.2020)

Bydd prosiectau’n cael eu cwblhau neu’n cael eu hatal dros dro ar hyd yr A55, yr M4 a phob cefnffordd fawr yn ystod y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig, ac eithrio sefyllfaoedd brys nad ydynt wedi cael eu trefnu ymlaen llaw.

Os yw’n ddiogel gwneud hynny, mae Llywodraeth Cymru naill ai’n cwblhau neu’n atal dros dro unrhyw brosiectau a allai peri problemau ar ein rhwydweithiau yn ystod adeg sydd fel arfer gyda’r prysuraf yn y flwyddyn.

Gofynnir i bobl fod yn gall ac aros mor agos i'w cartref â phosibl eleni yn unol â chanllawiau a rheoliadau. Cyn teithiau hanfodol, anogir pobl i wirio amodau traffig a sicrhau bod cerbydau'n addas ar gyfer y ffordd.

Mae gwaith ymchwil yn dangos bod bron hanner yr holl achosion o gerbydau’n torri i lawr wedi’u hachosi gan broblemau mecanyddol y gellid eu hosgoi drwy wneud gwiriadau syml. Mae bron chwarter o’r achosion yn ymwneud â phroblemau gyda theiars.

Ychwanegodd Ken Skates:

Ar ôl y seibiant byr hwn, byddwn yn gofyn i fodurwyr yng Ngogledd Cymru fod yn amyneddgar gan fod yn rhaid inni wneud gwaith hanfodol ar Bont Glan Conwy ger cyffordd 19 o’r A55. Dylai’r gwaith ddechrau ar 15 Ionawr, gan barhau am hyd at bythefnos. Gan fod oedi’n bosibl, rwy’n eich annog i gynllunio unrhyw deithiau hanfodol yn ofalus ac edrych ar wefan Traffig Cymru am yr wybodaeth ddiweddaraf.

Mae’r cymalau ehangu mawr ym mhen dwyreiniol y bont wedi cyrraedd diwedd eu hoes ac mae’n rhaid gosod rhai newydd ar frys i sicrhau diogelwch modurwyr ac osgoi’r angen am gau’r bont ar frys.

Nid ydym yn cynllunio i gau cerbytffyrdd yn gyfan gwbl oni bai ei fod yn hollol angenrheidiol. Diogelwch y cyhoedd sy’n teithio yw’r brif ystyriaeth ac mae angen i’r gwaith hwn fynd rhagddo i sicrhau hynny.

Bydd y tîm pwrpasol yn gweithio sifftiau 24 awr y dydd ac rydym yn annog modurwyr i fod yn amyneddgar. Arhoswch ar yr A55 ac osgoi ffyrdd lleol i sicrhau fod y traffig yn gallu lifo mor llyfn â phosib.


Datganiad Ysgrifenedig: Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru). (17.12.2020)

Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud darpariaeth yn Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 i sicrhau bod teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wledydd a thiriogaethau tramor yn gorfod hunanynysu am 14 diwrnod a darparu gwybodaeth amdanynt eu hunain fel teithwyr, er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu ymhellach. Daeth y cyfyngiadau hyn i rym ar 8 Mehefin 2020.

Ar 10 Gorffennaf, diwygiodd Llywodraeth Cymru'r Rheoliadau hyn i gyflwyno eithriadau i’r gofyniad i hunanynysu ar gyfer rhestr o wledydd a thiriogaethau, ac ystod gyfyngedig o bobl mewn sectorau neu gyflogaeth arbenigol a allai fod wedi'u heithrio rhag y gofyniad i hunanynysu neu rhag rhai o ddarpariaethau’r gofynion ynghylch gwybodaeth am deithwyr.

Ers hynny, mae’r Rheoliadau hyn wedi’u hadolygu’n gyson ac mae nifer o newidiadau wedi’u gwneud i’r rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd wedi’u heithrio.

Heddiw, adolygais asesiadau diweddaraf y Gyd-ganolfan Bioddiogelwch ac rwyf wedi penderfynu y bydd Gweriniaeth Namibia, Uruquay ac Ynysoedd y Wyryf yr UD yn cael eu tynnu oddi ar y rhestr o wledydd a thiriogaethau esempt. Bydd angen i bobl sy’n teithio o’r gwledydd a’r tiriogaethau hynny hunanynysu ar ôl cyrraedd Cymru.

Hefyd, rhoddwyd eglurder ynghylch y sefyllfa o ran person sy'n dod i Gymru sydd wedi'i ryddhau o'r gofyniad i hunanynysu yn Lloegr o dan 'Profi i Ryddhau'. Mae hynny er mwyn ei gwneud yn glir y byddai angen i berson o'r fath gwblhau unrhyw gyfnod hunanynysu sy'n weddill yng Nghymru oni bai ei fod yn dod i mewn at ddiben penodedig ac am ddim mwy na'r angen. Wrth gwrs, byddai unrhyw berson sy'n dod i Gymru hefyd yn ddarostyngedig i'r cyfyngiadau lleol a fyddai ar waith bryd hynny.

Yfory, byddaf yn gosod y rheoliadau angenrheidiol a ddaw i rym am 04:00 ddydd Sadwrn 19 Rhagfyr.


Datganiad Ysgrifenedig: Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (12.11.2020)

Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud darpariaeth yn Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 i sicrhau bod teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wledydd a thiriogaethau tramor yn gorfod hunanynysu am 14 diwrnod, a darparu gwybodaeth am deithwyr, er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu ymhellach. Daeth y cyfyngiadau hyn i rym ar 8 Mehefin 2020.

Ar 10 Gorffennaf, diwygiodd Llywodraeth Cymru'r Rheoliadau hyn i gyflwyno eithriadau i’r gofyniad i hunanynysu ar gyfer rhestr o wledydd a thiriogaethau, ac ystod gyfyngedig o bobl mewn sectorau neu gyflogaeth arbenigol a allai fod wedi'u heithrio rhag y gofyniad i hunanynysu neu rhag rhai o ddarpariaethau’r gofynion ynghylch gwybodaeth am deithwyr.

Ers hynny, mae’r Rheoliadau hyn wedi’u hadolygu’n gyson ac mae nifer o newidiadau wedi’u gwneud i’r rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd wedi’u heithrio.

Heddiw, adolygais asesiadau diweddaraf y Gyd-ganolfan Bioddiogelwch ac rwyf wedi penderfynu y bydd meysydd awyr Sofran Akrotiri a Dhekelia ar ynys Cyprus a Groeg, ac eithrio ynysoedd Rhodes, Kos, Corfu, Creta a Zakynthos (Zante) yn cael eu tynnu oddi ar y rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd wedi’u heithrio. Felly bydd rhaid i deithwyr o’r gwledydd hynny hunanynysu pan fyddant yn cyrraedd Cymru.

Rwyf hefyd wedi penderfynu y dylid ychwanegu’r gwledydd a thiriogaethau a ganlyn at y rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd wedi’u heithrio; Bahrain, Cambodia, Chile, Gwlad yr Iâ, Laos, Qatar, Turks a Caicos, a’r Emiraethau Arabaidd Unedig, felly ni fydd rhaid i deithwyr o’r gwledydd hyn hunanynysu bellach pan fyddant yn cyrraedd Cymru.

Gwneir diwygiad pellach i nodi na fydd awyrennau teithwyr a llongau sy’n teithio’n uniongyrchol o Ddenmarc, a’r llwythi y maent yn eu cludo, bellach yn gallu glanio na docio mewn porthladdoedd yng Nghymru.

Yfory, byddaf yn gosod y rheoliadau angenrheidiol a ddaw i rym am 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd.


DIWEDDARIAD gan Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: 26.07.2020

Mae'r datganiad hwn yn cael ei gyhoeddi yn ystod toriad y Senedd er mwyn rhoi gwybod i'r Aelodau am y datblygiadau diweddaraf ynghylch teithio rhyngwladol a'r coronafeirws. Pe bai Aelodau'n dymuno imi wneud datganiad pellach neu ateb cwestiynau ar hyn pan fydd y Senedd yn dychwelyd, byddwn yn hapus i wneud hynny.

Yn gynharach y prynhawn yma bûm mewn cyfarfod o weinidogion o bob un o 4 gwlad y DU i ystyried y risg i iechyd y cyhoedd a berir gan nifer cynyddol o achosion o COVID-19 mewn rhannau o Sbaen.

Cytunodd y Grŵp Gweinidogol heddiw i dynnu Sbaen gyfan, gan gynnwys ei hynysoedd, oddi ar y rhestr o wledydd sydd wedi'u heithrio o'n mesurau iechyd ar y ffin a ddaw i rym ddechrau dydd Sul, 26 Gorffennaf 2020.

Felly, rwyf wedi gwneud diwygiad brys i Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020, sy'n golygu y bydd yn ofynnol i unrhyw un sy'n cyrraedd o Sbaen (neu sydd wedi bod yn Sbaen yn ystod y 14 diwrnod diwethaf) roi eu hunain mewn cwarantin am 14 diwrnod o yfory ymlaen.

Mae gweinidogion yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban a Lloegr wedi cymryd camau tebyg.

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020


DIWEDDARIAD gan Mark Drakeford, Prif Weinidog: 09.07.2020

Ar gais Llywodraeth y DU mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i ddiwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 i eithrio teithwyr o restr o wledydd o'r gofynion cwarantîn a roddwyd ar waith gan y rheoliadau. 

Gwnaethpwyd y rheoliadau gwreiddiol ar 5 Mehefin a daethant i rym ar 8 Mehefin; daw’r rheoliadau diwygiedig i rym ar 10 Gorffennaf. O ganlyniad i'r rheoliadau diwygiedig, ni fydd yn ofynnol i deithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wledydd a restrir isod ynysu am gyfnod cwarantîn mwyach.

Mae'r rheoliadau teithio yn ei gwneud yn ofynnol i deithwyr sy'n cyrraedd Cymru o'r tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin, neu lle maent wedi bod y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin yn ystod y 14 diwrnod diwethaf, ddarparu eu manylion cyswllt a'u gwybodaeth deithio ac ynysu eu hunain am gyfnod o 14 o ddyddiau.

Mae'r Rheoliadau'n cynnwys nifer o eithriadau ar gyfer categorïau penodol o bobl – er enghraifft, criw caban. Mae'r diwygiadau y cytunwyd arnynt bellach yn eithrio teithwyr o'r gwledydd a restrir.

Rydym hefyd yn bachu ar y cyfle i ddiwygio'r Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020  i roi hyblygrwydd o ran sut y gellir cyflwyno'r datganiad iechyd y cyhoedd a gyflwynir i deithwyr tra byddant ar awyren. Rydym yn cysoni'r datganiad hwn â'r datganiad a roddir ar ran gwledydd eraill y DU.

Llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am reoli ffiniau'r DU.  Trwy gydol y broses hon, mae Llywodraeth Cymru wedi anelu at fod yn adeiladol wrth alluogi Llywodraeth y DU i gyflawni ei hamcan polisi. Mae Llywodraeth y DU wedi rhannu ei methodoleg gyda ni ac adolygwyd hyn gan y Prif Swyddog Meddygol.

Gellir gweld y rhestr o wledydd eithriedig sydd wedi'u cynnwys yn y Rheoliadau yma.

 

Os ydych yn Tsieina neu'n bwriadu teithio yno

Os ydych yn Tsieina neu'n bwriadu teithio yno, darllenwch y China travel advice on GOV.UK.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf a'r cyngor teithio ar gael gan:


O 06.07.20

 

  • Mae’r cyfyngiadau teithio o ran aros yn lleol yn cael eu codi yng Nghymru, sy’n golygu y gall pobl deithio i weld teulu a ffrindiau neu ymweld â mannau hardd am y tro cyntaf ers mis Mawrth. Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi dweud y bydd pobl yn gallu “teithio gymaint ag yr hoffent at bob diben”.
  • Gellir trefnu i aros mewn llety gwyliau hunangynhwysol yng Nghymru o 11 Gorffennaf, ddau ddiwrnod cyn yr hyn a gyhoeddwyd ynghynt.
  • Nid oes unrhyw gyhoeddiad wedi’i wneud ar gyfer llety gwyliau gyda chyfleusterau a rennir. Fodd bynnag, gall gwestai, llety gwely a brecwast a hostelau ddarparu ystafelloedd en-suite a phrydau gwasanaeth ystafell o 11 Gorffennaf. Mae’r un peth yn berthnasol i gychod a llety ‘glampio’ gyda’u ceginau a’u hystafelloedd ymolchi eu hunain, nad yw gwesteion eraill yn eu defnyddio.
  • Bydd tafarndai yn ail-agor yn raddol o ddydd Llun 13 Gorffennaf, yn dechrau gyda mannau awyr agored sy’n eiddo i’r busnes, ac yn amodol ar drwyddedau cyfredol. Mae hyn yn ddibynnol ar sicrhau bod amodau Coronafeirws yn parhau i “fod yn ffafriol”. Bydd ail-agor gwasanaethau y tu mewn yn fater a gaiff ei ystyried yn ddiweddarach, yn dibynnu ar lwyddiant agor mannau awyr agored.

 

Gall pobl o ddau gartref gwahanol ymuno i ffurfio un cartref estynedig unigryw.

Rhannu: