Neidio i'r prif gynnwy

Gethin Bateman

Gethin Bateman

Mae Gethin yn gweithio i Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) fel Rheolwr Ymchwilio i Ddigwyddiadau Clinigol Difrifol ac mae wedi’i gyflogi gan Gronfa Risg Cymru (Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru) fel Uwch Ymgynghorydd Diogelwch a Dysgu Banc ers mis Rhagfyr 2018. Mae’n Barafeddyg Cofrestredig, ac mae wedi gweithio yn y GIG ers 2003.

Mae Gethin wedi bod yn rhan o’r tîm Sicrwydd Gwybodeg Glinigol yn NWIS ers mis Gorffennaf 2017. Mae’r tîm yn canolbwyntio ar brosesau ymchwilio a rheoli risg effeithiol sy’n gysylltiedig â chynhyrchion neu wasanaethau NWIS ar draws GIG Cymru ynghyd â sicrhau eu bod yn dysgu o ddigwyddiadau. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys cysylltu â staff gan gynnwys clinigwyr arbenigol ac arbenigwyr technegol nid yn unig yn Ymddiriedolaethau a Byrddau Iechyd GIG Cymru, ond yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, Llywodraeth Cymru a chontractwyr/chyflenwyr allanol yn ogystal.

Cyn ymuno ag NWIS, roedd Gethin yn Rheolwr Diogelwch Cleifion a Risg Clinigol i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, lle roedd yn rheoli tîm â llwyth gwaith o ddigwyddiadau niweidiol amrywiol, digwyddiadau niweidiol difrifol, cwynion, hawliadau a chwestau crwner Mae Gethin wedi dal amrywiol swyddi clinigol a rheoli yn ystod ei gyflogaeth gydag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ynghyd ag ymgymryd â rôl Swyddog Ar Alw Rhanbarthol Arian (Tactegol).

Mae Gethin wedi cwblhau Cwrs Dadansoddi Gwraidd y Broblem ac Ymchwiliwr Arweiniol Asiantaeth Genedlaethol Diogelwch Cleifion (NPSA) ac mae ganddo Ddyfarniad Proffesiynol Uwch Lefel 7 mewn Trin Cwynion ac Ymchwiliadau.  Hefyd, mae wedi ennill Tystysgrif Gyffredinol Genedlaethol Y Bwrdd Arholi Cenedlaethol ar gyfer Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol mewn Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol, mae wedi cwblhau hyfforddiant Swyddog Diogelwch Clinigol gyda NHS Digital, yn ogystal â Ffactorau Dynol mewn Ymchwilio i Ddamweiniau a Digwyddiadau gyda’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Mae Gethin yn Aelod Cyswllt o’r Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (IOSH).

Mae Gethin yn aelod o Goleg y Parafeddygon ac mae’n cynnal ei ymarfer clinigol parafeddyg trwy gyfuniad o Gontractau Anrhydeddus a Banc gydag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru Mae hefyd yn cynnal ei rôl fel aelod o dîm cydnerthedd y Gwasanaeth Ambiwlans yn gweithio fel gweithredwr Tîm Ymateb i Weithrediadau Arbennig.

Yn ei amser hamdden, mae Gethin yn hyfforddwr rygbi Lefel 2 ac yn brif hyfforddwr (hyfforddwr-chwaraewr) ar dîm cyntaf Clwb Rygbi Tyddewi yn Adran 3A Gorllewin Undeb Rygbi Cymru. Mae’n gynghorydd hefyd, ac ar hyn o bryd mae’n gadeirydd ar ei gyngor lleol (Cyngor Cymuned Rudbaxton).

 

Cyswllt


E-bost: Gethin.Bateman2@wales.nhs.uk