Neidio i'r prif gynnwy

Cofnodi Digwyddiadau Gofal Sylfaenol Cymru

Mae'n ofynnol i Gontractwyr Gofal Sylfaenol GIG Cymru gofnodi digwyddiadau sydd wedi digwydd yn eu sefydliadau. Mae'r ddolen ar y ffurflen hon yn cyfeirio defnyddwyr at y system Unwaith i Gymru.

Mae'r ffurflen hon yn disodli'r broses System Genedlaethol ar gyfer Adrodd a Dysgu (NRLS) flaenorol a ddaeth i ben ym mis Ebrill 2022. Mae hwn yn ddatrysiad dros dro ar gyfer 2022/23. Bydd gan gontractwyr Gofal Sylfaenol fynediad llawn i systemau Datix Cymru ledled Cymru fel rhan o gyflwyno'r Dyletswyddau Ansawdd a Gonestrwydd.

Mae ffurflen Cofnodi Digwyddiadau Cenedlaethol Gofal Sylfaenol Cymru yn defnyddio pŵer System Rheoli Pryderon Unwaith i Gymru (Datix Cymru) ac mae'n gweithredu drwy ddefnyddio platfform yn y cwmwl sy'n hygyrch ledled Cymru.

Cytunwyd ar y dull gweithredu hwn gan Lywodraeth Cymru a chaiff data a ddarperir i'r system eu rhannu â Byrddau Iechyd yn y lleoliadau perthnasol fel rhan o'u dyletswydd comisiynu. Bydd timau'r Byrddau Iechyd yn cadarnhau os bydd unrhyw ddigwyddiad yn cyrraedd y trothwy ar gyfer adrodd yn genedlaethol ac yn cynghori Uned Gyflawni GIG Cymru drwy'r broses adrodd safonol yn unol â'r polisi cenedlaethol.

 

Cofnodi Digwyddiadau Diogelwch Cleifion

Digwyddiad diogelwch cleifion yw:

“unrhyw ddigwyddiad anfwriadol neu annisgwyl a allai fod wedi neu a wnaeth arwain at niwed i un neu fwy o gleifion sy'n derbyn gofal iechyd a ariennir gan y GIG”.

Diffinnir digwyddiad y bu ond y dim iddo ddigwydd, y cyfeiriwyd ato gan yr hen Asiantaeth Genedlaethol Diogelwch Cleifion fel digwyddiad diogelwch cleifion sydd wedi'i atal, fel a ganlyn:

“unrhyw ddigwyddiad annisgwyl neu anfwriadol a gafodd ei atal, gan beidio ag arwain at niwed i un neu fwy o gleifion sy'n derbyn gofal iechyd a ariennir gan y GIG. Gallai'r digwyddiad fod wedi cael ei atal gan weithred, unigolyn, amseru, neu drwy siawns neu lwc.”

 

Mae enghreifftiau o ddigwyddiadau diogelwch cleifion yn cynnwys:

  • Dim niwed – effaith wedi’i hatal (y bu ond y dim iddi ddigwydd) - Mae gan ddigwyddiad a arweiniodd at Dim niwed (effaith wedi’i hatal) gradd 'dim niwed' o niwed ond roedd yn ddigwyddiad a gafodd ei atal rhag digwydd neu lle cafodd yr effaith ei hatal rhag digwydd. Er enghraifft, mae claf bron â chael meddyginiaeth rhywun arall; fodd bynnag, mae'r nyrs sy’n gwirio manylion adnabod y claf eto yn sylwi ar y camgymeriad ac nid yw'n rhoi'r feddyginiaeth i'r claf. Gellir galw hyn yn ddigwyddiad 'y bu ond y dim iddo ddigwydd'.
  • Dim niwed – ni chafodd yr effaith ei hatal - Gall digwyddiad ddigwydd ond nid yw’n arwain at niwed. Er enghraifft, rhagnodir un 'cyffur i ladd poen' i glaf (e.e. paracetamol) ond rhoddir dau yn lle hynny. Nid yw hyn wedi cael ei atal o gwbl ond nid yw wedi achosi unrhyw niwed yn yr achos penodol hwn. Byddai hwn yn ddigwyddiad Dim niwed (ni chafodd yr effaith ei hatal).
  • Niwed isel - Unrhyw ddigwyddiad annisgwyl neu anfwriadol a oedd angen sylw ychwanegol neu fân driniaeth ac a achosodd cyn lleied â phosibl o niwed i un neu fwy o bobl sy'n derbyn gofal a ariennir gan y GIG
  • Cymedrol -Unrhyw ddigwyddiad annisgwyl neu anfwriadol a arweiniodd at gynnydd cymedrol mewn triniaeth, ymyrraeth lawfeddygol bosibl, canslo triniaeth, neu drosglwyddo i ardal arall, ac a achosodd niwed sylweddol ond nid parhaol, i un neu fwy o bobl sy’n derbyn gofal a ariennir gan y GIG.
  • Difrifol - Unrhyw ddigwyddiad annisgwyl neu anfwriadol yr ymddengys ei fod wedi arwain at niwed parhaol i un neu fwy o bobl.
  • Marwolaeth - Unrhyw ddigwyddiad annisgwyl neu anfwriadol a arweiniodd yn uniongyrchol at farwolaeth un neu fwy o bobl.

 

Cael mynediad i'r system hon

Dylai pob contractwr gofal sylfaenol ddefnyddio'r ddolen ganlynol a sicrhau bod y practis a’r Bwrdd Iechyd sy’n comisiynu yn cael eu nodi.

https://welshriskpool.private.prod-uk.datixcloudiq.co.uk/capture/?form_id=5&module=INC

 

Sylwer: Os ydych yn adrodd o Fferyllfa Gymunedol, dylech adrodd yn uniongyrchol i’r Bwrdd Iechyd gan ddefnyddio’r ddolen isod:

Adrodd ar Ddigwyddiadau Diogelwch Cleifion Fferylliaeth Gymunedol - Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

 

Cymorth wrth Gofnodi Digwyddiad

Mae Tîm Canolog Rheoli Pryderon Unwaith i Gymru wedi'i leoli ym Mhartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC) ac yn lletya’r wefan hon a system Datix Cymru. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r broses adrodd neu unrhyw faterion technegol, cysylltwch â:

OnceForWales.CMS@wales.nhs.uk – caiff y blwch negeseuon e-bost hwn ei fonitro rhwng dydd Llun a dydd Gwener 0900-1700.

 

Dolen i'r canllaw i ddefnyddwyr [will be added once available]

 

Adborth Defnyddwyr

Byddem yn falch o dderbyn unrhyw adborth ar y broses gofnodi i lywio gwelliannau. Anfonwch e-bost at Dîm Canolog Rheoli Pryderon Unwaith i Gymru:

OnceForWales.CMS@wales.nhs.uk

 

Rhannu: