Neidio i'r prif gynnwy

Problemau a Chwynion

complaints

Ym Mhartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC) rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i'n cwsmeriaid ac i'n gweledigaeth o 'Sicrhau Gwerth, Arloesedd a Rhagoriaeth drwy Bartneriaeth'.

Mae mwyafrif y bobl yn fodlon gyda'r gwasanaeth y maent yn ei dderbyn ond weithiau efallai na fydd pethau'n mynd cystal â'r disgwyl.  Pan fydd hynny’n digwydd, mae angen inni edrych ar yr hyn a aeth o’i le er mwyn inni geisio unioni pethau, dysgu gwersi a gwella gwasanaethau.

Rydym bob amser yn anelu at wella ein gwasanaethau, datblygu mewnwelediad cwsmeriaid a hyrwyddo diwylliant sy'n canolbwyntio ar y cwsmer. Felly, os byddwch yn cael unrhyw broblemau, yn anfodlon â gwasanaeth PCGC, neu’n dymuno mynegi pryder, rhowch wybod i staff PCGC cyn gynted â phosibl.  Gallwch hefyd gysylltu â ni i rannu eich pryderon trwy unrhyw un o’r dulliau isod:

 
Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP)
4-5 Cwrt Charnwood,
Heol Billingsley,
Parc Nantgarw,
Caerdydd
CF15 7QZ
 
Ffon: 029 2150 1500 (Rydym yn croesawu galwadau yn y Gymraeg.) 
 

Pwy all wneud cwyn?

  • Cynrychiolwyr Byrddau Iechyd GIG Cymru, Ymddiriedolaethau ac Awdurdodau Iechyd Arbennig
  • Cynrychiolwyr o adrannau Llywodraeth Cymru sy’n defnyddio PCGC ar gyfer gwasanaethau penodol
  • Gall cwynion gael eu gwneud gan unigolyn perthnasol sy’n defnyddio gwasanaethau PCGC neu unigolyn sy’n gweithredu ar ran defnyddiwr gwasanaeth
  • Rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys contractwyr, cyflenwyr a'r cyhoedd

 

Mae ein Protocol Rheoli Pryderon a Chwynion yn berthnasol i Wasanaethau PCGC yn unig ac nid yw’n cynnwys cwynion staff a chwynion sy’n ymwneud â chynhyrchion a gwasanaethau a gafaelwyd drwy PCGC.  Dylai pryderon yn ymwneud â chynhyrchion neu wasanaethau a gaffaelir gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru gael eu rheoli gan y Gwasanaethau Caffael, er mwyn sicrhau bod materion ansawdd a diogelwch cleifion yn cael eu nodi a bod y cyrff priodol yn cael eu hysbysu.​​​​​​  Yn yr achosion hyn, dilynwch y ddolen isod:
 
 

Dylid codi pryderon a chwynion gweithwyr  yn y lle cyntaf gyda'ch rheolwr llinell. Fodd bynnag, os na ellir mynd i'r afael â'r pryder drwy'r broses hon, mae polisïau ar waith i'w cefnogi, gan gynnwys y 'Polisi Chwythu'r Chwiban' a'r 'Polisi a Gweithdrefn Cwyno' sy'n manylu ar weithdrefnau ar gyfer gweithwyr sydd â chwynion neu gwynion.

 
pdf icon

Protocol Cwynion (PDF, 758KB)

Yn amodol ar Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb (EQIA) ac Asesiad Effaith Integredig (IIA)

 
pdf icon
 
Rhannu: