Neidio i'r prif gynnwy

Ein Cyhoeddiadau

Nurses Talking
Grŵp Cydweithredol Gwrth-drais y GIG

Cydnabyddir bod staff y GIG (mewn ysbytai, yn y gwasanaeth ambiwlans, yn y gymuned ac ym maes Gofal Sylfaenol) yn fwyaf tebygol o wynebu trais a chamdriniaeth yn y gwaith.

Case Studies<br>
Ein Cyflawniadau

Gweler ein cyflawniadau sefydliadol diweddar ar ran Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau ledled Cymru.

Welsh IMTP cover
Ein Cynlluniau a'n Cynllun Tymor Canolig Integredig

Croeso i’n Cynllun 2022-2025 ar gyfer Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC), sy’n nodi ein blaenoriaethau gweithredol allweddol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Annual Review
Adolygiad Blynyddol

Mae’r adolygiad yn tynnu sylw at y meysydd o gynnydd a gwelliannau allweddol rydym wedi’u gwneud ac mae’n rhoi cipolwg ar yr ystod eang o gefnogaeth y mae PCGC yn ei gynnig i fyrddau iechyd ac Ymddiriedolaethau’r GIG yng Nghymru, fel y gallant, yn eu tro, ganolbwyntio ar gyflenwi gwasanaethau rheng flaen yn lleol yn fwy effeithiol.

Rhannu: