Neidio i'r prif gynnwy

Adrodd ar Ddigwyddiadau Diogelwch Cleifion Fferylliaeth Gymunedol

1. Adrodd ar Ddigwyddiadau Diogelwch Cleifion Fferylliaeth Gymunedol

O dan y gofynion Llywodraethu ar gyfer fferyllfeydd cymunedol, mae'n ofynnol i fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru adrodd ar ddigwyddiadau diogelwch cleifion priodol.

Yn dilyn datgomisiynu'r System Genedlaethol ar gyfer Adrodd a Dysgu (NRLS) ar 31 Mawrth 2022, bydd System Rheoli Pryderon Unwaith i Gymru (Datix Cymru) ar gael o 1 Ebrill 2022 i fferyllfeydd cymunedol annibynnol, fel olynydd i NRLS, i nodi digwyddiadau diogelwch cleifion i'r Bwrdd Iechyd perthnasol yn GIG Cymru.

Mae System Rheoli Pryderon Unwaith i Gymru (Datix Cymru) yn darparu datrysiad cyson yn y Cwmwl ar gyfer adrodd ar ddigwyddiadau ar draws GIG Cymru ac fe'i lansiwyd ar 1 Ebrill 2021. Cefnogir y System gan Dîm Canolog sydd wedi'i leoli ym Mhartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC) a bydd yn caniatáu i fanylion am ddigwyddiadau diogelwch cleifion gael eu cipio ac i'r data gael eu dadansoddi yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar y dull diwygiedig hwn o adrodd ar ddigwyddiadau, gyda chefnogaeth Tîm Canolog Rheoli Pryderon Unwaith i Gymru sydd wedi'i leoli ym Mhartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC).

 

2. Adrodd ar Ddigwyddiadau Diogelwch Cleifion

Digwyddiad diogelwch cleifion yw:

“unrhyw ddigwyddiad anfwriadol neu annisgwyl a allai fod wedi neu a wnaeth arwain at niwed i un neu fwy o gleifion sy'n derbyn gofal iechyd a ariennir gan y GIG”.

Diffinnir damweiniau y bu ond y dim iddynt ddigwydd, y cyfeirir ato gan yr Asiantaeth Genedlaethol Diogelwch Cleifion (NPSA) fel digwyddiad diogelwch cleifion sydd wedi'i atal, fel a ganlyn:

“unrhyw ddigwyddiad annisgwyl neu anfwriadol a gafodd ei atal, gan beidio ag arwain at niwed i un neu fwy o gleifion sy'n derbyn gofal iechyd a ariennir gan y GIG. Gallai'r digwyddiad fod wedi cael ei atal gan weithred, unigolyn, amseru, neu drwy siawns neu lwc.”

 

Gall contractwyr ddefnyddio eu ffurflenni adrodd eu hunain i gefnogi adroddiadau System Rheoli Pryderon Unwaith i Gymru (Datix Cymru) ac ar gyfer gwybodaeth a ddylai aros yng nghofnodion digwyddiadau diogelwch cleifion y fferyllfa.

Mae enghreifftiau o ddigwyddiadau diogelwch cleifion yn cynnwys:

 • Dim niwed – effaith wedi’i hatal (y bu ond y dim iddynt ddigwydd) – sylwyd ar y gwall cyn trosglwyddo’r feddyginiaeth i'r claf.
 • Dim niwed – ni chafodd yr effaith ei hatal –  sylwyd ar y gwall gan rywun heblaw staff y fferyllfa, ond ni ddefnyddiwyd na chymerwyd y feddyginiaeth.
 • Niwed isel - sylwyd ar y gwall gan rywun heblaw staff y fferyllfa, defnyddiwyd neu gymerwyd y feddyginiaeth ond ni wnaed unrhyw niwed.
 • Cymedrol – defnyddiodd neu gymerodd y claf y feddyginiaeth a achosodd sgîl-effeithiau amlwg.
 • Difrifol - defnyddiodd neu gymerodd y claf y feddyginiaeth a bu’n rhaid iddo fynd i’r ysbyty.
 • Marwolaeth

 

Bydd y dolenni canlynol yn eich cyfeirio at y Bwrdd Iechyd perthnasol er mwyn cwblhau ffurflen ddigwyddiadau:

 1. Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (link)
 2. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (link)
 3.  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (link)
 4. Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (link)
 5. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (link)
 6. Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (link)
 7. Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (link)

 

3. Cymorth gyda Chofnodi Digwyddiadau

Mae Tîm Canolog Rheoli Pryderon Unwaith i Gymru wedi'i leoli ym Mhartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC) ac yn lletya’r wefan hon. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r broses adrodd neu unrhyw faterion technegol, cysylltwch â:

OnceForWales.CMS@wales.nhs.uk – caiff y mewnflwch hwn ei fonitro rhwng dydd Llun a dydd Gwener 0900-1700.

Mae canllaw byr i ddefnyddwyr (PDF, 526KB) hefyd ar gael i gynorthwyo gyda'r broses adrodd.

 

 

4. Adborth Defnyddiwr

Byddem yn falch o dderbyn unrhyw adborth ar y broses adrodd i lywio gwelliannau. Anfonwch e-bost at Dîm Canolog Rheoli Pryderon Unwaith i Gymru:

OnceForWales.CMS@wales.nhs.uk

 

5. Gwybodaeth Ategol

 

 1. Gofynion llywodraethu clinigol ar gyfer fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru (2012) (Saesneg yn unig). Llywodraeth Cymru.
 2. Professional Standards for Error Reporting (2016) The Royal Pharmaceutical Society (RPS).
 3. Safonau’r Cyngor Fferyllol Cyffredinol ar gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol https://www.pharmacyregulation.org/standards#
 4. Hard copy version of form
 5. Medication Codes
Rhannu: