Neidio i'r prif gynnwy

Isobel Smith

Isobel Smith

Mae Isobel Smith yn un o’r ddau asesydd clinigol ac ymgynghorwr diogelwch a dysgu yn nhîm Cronfa Risg Cymru. Mae wedi bod yn gweithio i dîm Cronfa Risg Cymru ers 2006.

Mae profiad nyrsio Isobel yn cwmpasu nyrsio cyffredinol, nyrsio yn y theatr a bydwreigiaeth. Yn ei rôl yng Nghronfa Risg Cymru, mae’n hyrwyddo diogelwch a dysgu ac yn rheoli risg clinigol. I’r perwyl hwn, mae’r ddau asesydd yn dadansoddi ac yn darparu gwybodaeth i Bwyllgor Cronfa Risg Cymru am hawliadau newydd a gaiff eu cyflwyno am daliadau. Maent yn gwneud argymhellion hefyd mewn perthynas â chymeradwyo neu, ar y llaw arall, ohirio neu wrthod taliadau pan fo angen mwy o sicrwydd ynglŷn â’r systemau a’r prosesau sydd ar waith. Mae adolygiadau trylwyr o ardaloedd clinigol risg uchel yn rhan o bortffolios yr aseswyr hefyd a gall gynnwys dadansoddi risg clinigol yn sefydliadau’r GIG ledled Cymru, cynnig hyfforddiant ar reoli risg a chraffu ar bolisi. Mae’r cylch gwaith yn eang ac yn cwmpasu gwaith ar draws holl sefydliadau’r GIG yng Nghymru.

Mae Isobel yn gweithio yn y Bartneriaeth yn Nhŷ Alder, Gogledd Cymru. Mae’n briod ac yn byw yn Wrecsam. Pan nad yw yn y gwaith, mae Isobel yn mwynhau gweld ei theulu a’i ffrindiau, mynd allan am fwyd, teithio a threulio amser yn ei charafán ar lan y môr.

 

Cyswllt


E-bost: Isobel.Smith@wales.nhs.uk