Neidio i'r prif gynnwy

Ynglŷn â'r Cyflogwr Arweiniol

about GP Reg

Ein Stori

Gwnaed Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC) yn Gyflogwr Arweiniol pob Cofrestrydd Meddyg Teulu Arbenigol ym mis Chwefror 2015, er mwyn cynorthwyo Agenda Gofal Sylfaenol Cymru Gyfan a thrwy hynny wella’r gallu i recriwtio a chadw meddygon teulu yn GIG Cymru.

Er Rhagfyr 2017, mae PCGC yn cyflogi ychydig dros 440 o Gofrestryddion Meddyg Teulu Arbenigol mewn 12 cynllun hyfforddiant ledled Cymru mewn partneriaeth â Deoniaeth Cymru, sef darparwr addysg y cynllun. Wrth gyflogi tua 150 o feddygon teulu dan hyfforddiant bob blwyddyn ym mis Chwefror a mis Awst, mae PCGC yn defnyddio’i harbenigedd ym meysydd Adnoddau Dynol, gwasanaethau cyflogaeth, gwasanaethau cyfreithiol a Gofal Sylfaenol, ymysg eraill.

 

Hanes

 chefnogaeth lawn y Pwyllgor Meddygon Teulu, cynigiwyd y dylid cyflwyno trefniant Cyflogwr Arweiniol Sengl ar gyfer meddygon teulu dan hyfforddiant yng Nghymru gan Gyfarwyddwyr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol Cymru Gyfan, a chan grŵp Gorchwyl a Gorffen Llywodraeth Cymru wedi hynny. Credwyd mai PCGC fyddai’r sefydliad mwyaf priodol i fod yn Gyflogwr Arweiniol Sengl, gan weithio o dan fframwaith cyfreithiol Ymddiriedolaeth GIG Felindre fel y corff Lletyol Statudol, a hynny oherwydd y nifer o wasanaethau arbenigol mae’r sefydliad yn eu cynnig.

Cafodd potensial PCGC i fod yn Gyflogwr Arweiniol meddygon teulu dan hyfforddiant gefnogaeth lawn Pwyllgor Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn ei chyfarfodydd ym mis Hydref a mis Tachwedd 2013. Yn dilyn gwaith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen, rhoddwyd Briff i’r Gweinidog Iechyd ar y pryd yn gofyn am ei gefnogaeth. Ym mis Ebrill 2014, gorchmynnodd y Gweinidog i’r trefniadau cyflogaeth a chontractiol gael eu llunio ar sail cynllun peilot.

Yn dilyn rhagor o drafodaethau â Llywodraeth Cymru, fe’i cytunwyd y dylid ceisio gweithredu’r cynllun erbyn Chwefror 2015 ar gyfer y garfan gyntaf o hyfforddeion mewn ysbytai, ac o bosibl ar gyfer y garfan gyntaf o hyfforddeion mewn practisiau meddyg teulu hefyd.

Ar 4 Chwefror 2015 daeth PCGC yn Gyflogwr Arweiniol yn GIG Cymru, â’r cyfrifoldeb dros gyflogi pob Cofrestrydd Meddyg Teulu Arbenigol. Er mwyn sicrhau parhad trefniadau’r Cyflogwr Arweiniol Sengl a sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu’n llwyddiannus, mae’r tîm wedi adeiladu perthnasau gwaith rhagorol â’r rhanddeiliaid hollbwysig canlynol:

 • Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau yn GIG Cymru
 • Practisiau Meddygon Teulu GIG Cymru
 • Deoniaeth Cymru
 • Staff PCGC yng ngwasanaethau Gofal Sylfaenol, Cyllid, Cyfreithiol a Risg, y Gyflogres, Cronfa Risg Cymru, y Gyflogres a Threuliau.

 

Y Manteision

 • Oherwydd y gwasanaethau arbenigol mae PCGC yn eu cynnig, mae cyflwyno trefniant Cyflogwr Arweiniol Sengl yn dod â nifer o fanteision, gan gynnwys:
 • Cyflogaeth ag un cyflogwr yn ystod y rhaglen hyfforddiant 3 blynedd
 • Un set safonol o wiriadau cyflogaeth i’w defnyddio yn y Byrddau Iechyd ac i’w cynnwys yn y rhestr o Gyflawnwyr Meddygol.
 • gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol ar y safle yn lleol
 • Dim ond un contract cyflogaeth sydd ei angen
 • Mae defnydd cyson o bolisïau a gweithdrefnau
 • Mae Adnoddau Dynol yn rheoli achosion yn gyson drwy gydol y rhaglen hyfforddiant
 • Mynediad i gyngor arbenigol gan Adnoddau Dynol
 • Gwasanaethau Cyflogres