Neidio i'r prif gynnwy

Cyfrifon Taladwy

Accounts Payable
Mae gan adran Cyfrifon Taladwy ddau safle, y naill yn  Nhŷ’r Cwmnïau yng Nghaerdydd a’r llall yn Nhŷ Alder yn y Gogledd. Mae’r tabl isod yn dangos manylion y sefydliadau iechyd mae’n eu gwasanaethu. 
 
Tîm Cyfrifon Taladwy Y sefydliadau iechyd a wasanaethir
Tŷ’r Cwmnïau
 • Prifysgol Bae Abertawe
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Ymddiriedolaeth GIG Felindre
 • Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru
Tŷ Alder
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Mae gan y gwasanaeth 100 o staff sy’n talu anfonebau, ac maent yn prosesu rhyw 1.5 miliwn o anfonebau bob blwyddyn sydd gyda’i gilydd â gwerth blynyddol o £3 biliwn, a hynny ar gyfer 30,000 o gyflenwyr.

Caiff tua 60% o’r anfonebau eu prosesu’n electronig ac mae menter i gynyddu hyn i 80%. Mae gan y mwyafrif o anfonebau archeb prynu. Mae rhestr gytunedig o eithriadau, a chaiff yr anfonebau hyn eu cymeradwyo a’u prosesu’n uniongyrchol trwy Oracle heb fod angen codi archeb prynu.

Nid oes modd trin tua 30% o’r anfonebau a ddaw i law, naill ai oherwydd bod y pris a nodir ar yr anfoneb yn wahanol i beth sydd ar yr archeb prynu (caiff y rhain eu hanfon at y Timau Caffael er mwyn iddynt ddatrys hyn), neu oherwydd nad yw’r sefydliad iechyd wedi cadarnhau ei fod wedi derbyn y nwyddau / gwasanaethau.

Mae’n rhaid i’r gwasanaeth geisio cyrraedd targed statudol y Llywodraeth o dalu 95% o anfonebau cyflenwyr cyn pen 30 diwrnod.

Er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei redeg yn iawn, gwneir 30 gwiriad bob dydd, bob wythnos a phob mis i archwilio gwahanol agweddau ar y cylch talu a pharu. Un gwiriad pwysig a wneir yw’r gwiriad i nodi, archwilio ac adfer unrhyw daliadau a wnaed ddwywaith.