Neidio i'r prif gynnwy

Ynglŷn â'r Gwasanaeth Archwilio Meddygol

about Medical Examiner Service

Beth yw'r Gwasanaeth Archwilio Meddygol?

Mae Gwasanaeth Archwilio Meddygol Cymru yn craffu’n annibynnol ar bob marwolaeth yng Nghymru na chaiff ei chyfeirio’n uniongyrchol ar gyfer ymchwiliad i Grwner Ei Mawrhydi. Nod y gwasanaeth yw:

 • Cryfhau mesurau diogelwch ar gyfer y cyhoedd. Trwy wneud y canlynol:
  • Darparu craffu cadarn, systematig ac annibynnol ar yr holl farwolaethau na chaiff eu cyfeirio’n uniongyrchol at y Crwner (achos marwolaeth ac amgylchiadau sy’n gysylltiedig)
  • Sicrhau bod y marwolaethau cywir yn cael eu cyfeirio at Grwner ac at sefydliadau gofal unigol ar gyfer ymchwiliad pellach lle bo hynny’n briodol, a
  • Darparu dadansoddiad deallus ac adrodd ar lefel system ar bryderon a ganfuwyd yn ystod craffu
 • Gwella ansawdd ardystio marwolaeth. Trwy wneud y canlynol:
  • Cwblhau’r Dystysgrif Feddygol o Achos Marwolaeth yn uniongyrchol lle bo hynny’n briodol, neu roi cyngor arbenigol i feddygon (fel arfer yr Ymarferydd Cymwys fu’n Bresennol ar ran y tîm clinigol a ddarparodd y cyfnod diwethaf o ofal i’r ymadawedig) yn seiliedig ar drafodaeth ac adolygiad o’r cofnodion clinigol perthnasol
 • Osgoi gofid diangen i’r rhai mewn profedigaeth. Trwy wneud y canlynol:
  • Rhoi esboniad ynghylch achos y farwolaeth ac ateb cwestiynau am amgylchiadau’r farwolaeth; ateb cwestiynau neu bryderon am y gofal a roddwyd; a rhoi gwybod i bartïon priodol ymhle mae angen ymchwiliad pellach,

 

Caiff y gwaith craffu ei gyflawni gan Archwilydd Meddygol annibynnol, sydd hefyd yn feddyg profiadol, a chaiff ei gefnogi gan Swyddogion Archwilio Meddygol neilltuedig a hyfforddedig. Maent yn dilyn proses systematig o ymholi yn seiliedig ar y tair prif ffynhonnell wybodaeth ganlynol:

 • Nodiadau Clinigol
 • Mae’r Ymarferydd Cymwys fu’n Bresennol (meddyg ar ran y tîm clinigol a wnaeth drin yr ymadawedig ddiwethaf cyn iddo/iddi farw), a’r
 • Rhai mewn profedigaeth

 

Mae’n bwysig deall bod y gwasanaeth yn anelu at graffu ar bob marwolaeth, ac felly ni chaiff gwaith craffu ei gwblhau oherwydd bod unrhyw bryderon am y gofal a roddwyd i’r unigolyn cyn iddo/iddi farw.

Rolau yn y Gwasanaeth Archwilio Meddygol

Mae Gwasanaeth Archwilio Meddygol Cymru yn adolygu cofnodion clinigol ac yn rhyngweithio ag Ymarferwyr Cymwys fu’n Bresennol a’r rhai mewn profedigaeth i fynd i’r afael â thri chwestiwn:

 • Beth oedd achos marwolaeth yr unigolyn? (Sicrhau cywirdeb y Dystysgrif Feddygol o Achos Marwolaeth)
 • A oes angen rhoi gwybod i’r Crwner am y farwolaeth? (Sicrhau cyfeirio amserol a chywir – mae gofynion cenedlaethol)
 • Oes unrhyw bryderon llywodraethu clinigol? (Sicrhau y caiff hysbysiad perthnasol ei wneud lle bo hynny’n briodol)

Mae dwy brif rôl yn y Gwasanaeth wrth gyflawni’r swyddogaeth hon:

 

Coleg Brenhinol y Patholegwyr

Coleg Brenhinol y Patholegwyr