Neidio i'r prif gynnwy

Arweinyddiaeth

 

Gweinidogion Cymru

Mae'r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn gyfrifol am yr holl bwerau yn ei phortffolio, ac yn atebol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am eu harfer. Â chymorth swyddogion, mae hi:

  • Yn pennu'r fframwaith polisi a strategol y dylai'r GIG yng Nghymru weithredu o'i fewn;
  • Y cytuno yn y Cabinet, trwy gyd-drafod, ynghylch y fframwaith adnoddau cyffredinol ar gyfer y GIG yng Nghymru;
  • Yn pennu dosbarthiad strategol adnoddau cyffredinol y GIG;
  • Yn gosod y fframwaith safonau a pherfformiad ar gyfer y GIG yng Nghymru; ac
  • Yn galw arweinwyr y GIG i gyfrif

 

Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Penodir Andrew Goodall, Prif Weithredwr GIG Cymru gan Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru ac mae ganddo swyddogaeth gyfun fel Prif Weithredwr GIG Cymru a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Fe'i dynodir yn Swyddog Cyfrifyddu i'r GIG yng Nghymru, ac mae'n Swyddog Cyfrifyddu Ychwanegol mewn perthynas â'i swyddogaeth fel Cyfarwyddwr Cyffredinol.

Fel Cyfarwyddwr Cyffredinol, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mae'n aelod o'r Bwrdd Cyflawni a Pherfformiad Strategol, a gadeirir gan yr Ysgrifennydd Parhaol, ac mae'n adrodd yn uniongyrchol wrth yr Ysgrifennydd Parhaol mewn perthynas â'i berfformiad personol a'r ffordd y mae Grup y Gyfarwyddiaeth yn cael ei redeg.

Fel Prif Weithredwr GIG Cymru, mae'n atebol i'r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ac yn gyfrifol am roi cyngor iddi ar bolisi ac am arwain a rheoli'r GIG yn strategol. I'w gefnogi yn y gwaith hwn, mae'n cadeirio Grup Cyflenwi Cenedlaethol sy'n datblygu polisi, yn cynllunio datblygiad ac yn goruchwylio cyflenwi gwasanaethau'r GIG o fewn y fframwaith polisi a pherfformiad a osodir gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.