Neidio i'r prif gynnwy

Safonau Iechyd a Gofal

Gwnaed ymrwymiad i adolygu’r Safonau Iechyd a Gofal i sicrhau eu bod yn cyd-fynd â chychwyn y Dyletswydd Ansawdd o fis Ebrill 2023 ac yn ei chefnogi. Bydd yr adolygiad o’r Safonau Iechyd a Gofal yn cael ei gynnal drwy gyd-greu gyda’r GIG a rhanddeiliaid allweddol eraill. Bydd y broses adolygu yn cychwyn ym mis Mai 2021.

Mae’r Safonau Iechyd a Gofal yn nodi fframwaith safonau cyffredin Llywodraeth Cymru i gefnogi’r GIG a sefydliadau sy’n bartneriaid yn y gwaith o ddarparu gwasanaethau o ansawdd, sy’n amserol ac yn effeithiol ledled yr holl leoliadau gofal iechyd. Maent yn nodi beth ddylai pobl Cymru ei ddisgwyl wrth gael mynediad at wasanaethau iechyd a pha ran sydd gan bawb i’w chwarae i hybu eu hiechyd a’u lles eu hunain. Maent wedi gosod y disgwyliadau ar gyfer gwasanaethau a sefydliadau, p’un a ydynt yn darparu neu’n comisiynu gwasanaethau ar gyfer dinasyddion yn lleol.

Daeth y Safonau Iechyd a Gofal i rym o 1 Ebrill 2015 ac maent yn cynnwys diwygiadau o ‘Gwneud yn dda, Gwneud yn Well: Safonau ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Cymru (2010)’ a ‘Sylfeini Gofal (2003)’.

Mae’r safonau yn darparu fframwaith cyson sy’n galluogi gwasanaethau iechyd i edrych ar draws ystod eu gwasanaethau mewn ffordd integredig er mwyn sicrhau bod popeth y maent yn ei wneud o ansawdd uchel a’u bod yn gwneud y pethau iawn, a hynny yn y lle iawn, ar yr adeg iawn a gyda’r staff cywir.

Gellir cael gafael ar y Fframwaith Safonau Iechyd a Gofal yma.

Mae pwysigrwydd y Safonau i wasanaethau Iechyd yng Nghymru yn cael eu cyd-destunoli a'u hesbonio. Ategir y fframwaith safonau gan ganllawiau ategol ar gyfer safonau unigol.

Mae'r Safonau Iechyd a Gofal wedi'u cynllunio fel y gellir eu gweithredu ym mhob gwasanaeth a lleoliad gofal iechyd. Maent yn gosod sail ar gyfer gwella ansawdd a diogelwch gwasanaethau gofal iechyd drwy ddarparu fframwaith y gellir ei ddefnyddio i nodi cryfderau ac amlygu meysydd i'w gwella. Rhaid i'r cyhoedd a chleifion hefyd gymryd cyfrifoldeb am gynorthwyo’r GIG i'w helpu nhw, drwy weithio gyda’r GIG a chymryd camau doeth i ddiogelu a hybu eu hiechyd eu hunain.

Datblygwyd canllawiau i roi cyngor ymarferol ar sut i hunanasesu yn erbyn y Safonau Iechyd a Gofal a’u gweithredu o fewn Timau a Gwasanaethau'r GIG ac ar gyfer sefydliadau'r Trydydd Sector. Cydnabyddir y gall gwasanaethau gyflawni llawer o'r safonau drwy eu safonau a'u rheoleiddio proffesiynol.

Dylid e-bostio unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud â’r safonau at Ymholiadau Safonau Iechyd a Gofal