Neidio i'r prif gynnwy

Cais i ymuno â'r Rhestr Fferyllol

Application for Inclusion in the Pharmaceutical List

1. Arweiniad

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn darllen y canllawiau cyn cwblhau’r ffurflen gais hon:

 • Canllawiau ar gyfer y rhai sydd am gael eu cynnwys ar y Rhestr Fferyllol (gan gynnwys Adleoli Dros Dro ac Adleoli nad yw’n arwain at newidiadau sylweddol, a Newid mewn Perchnogaeth)
 • Canllawiau ar gyfer y rhai sydd am gael eu cynnwys ar y Rhestr Meddygon Fferyllol neu sydd am ddiwygio’r Rhestr honno

Gellir lawrlwytho ffurflenni cais yng ngham dau y broses.

Hysbysiad Diogelu Data

Mae deddfwriaeth i ddiogelu data yn diogelu’r wybodaeth bersonol yr ydych wedi ei darparu ar y Ffurflen Gais hon.  Mae Cytundeb Cyfrinachedd, hyfforddiant cynhwysfawr a phrotocolau Llywodraethu Gwybodaeth penodol yn berthnasol i bob aelod o staff a fydd yn prosesu’ch gwybodaeth. Caiff y broses hon ei chwblhau mewn modd teg a chyfreithlon, a dim ond staff y mae angen iddynt weld eich gwybodaeth at ddibenion cyfreithlon a fydd yn ei gweld.  Ni fydd eich gwybodaeth bersonol ond yn cael ei defnyddio at y dibenion y mae angen ei defnyddio, a bydd y dibenion hyn yn cyd-fynd â’ch disgwyliadau.

Ni fyddwn yn rhoi’ch manylion personol i unrhyw sefydliad arall yn fwriadol at unrhyw ddibenion heb gael eich caniatâd diamwys, oni bai bod rheswm cyfiawn a chyfreithlon dros wneud hynny.  Fodd bynnag, byddwch yn cael gwybod am hyn cyn gynted â phosibl.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach am gyfrinachedd yr wybodaeth a ddarparoch chi, cysylltwch â Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru trwy ffonio 02920 902272, neu drwy e-bostio nwsspinformationgovernance@wales.nhs.uk neu gallwch ymweld â https://nwssp.nhs.wales/about-us/information-governance/

2. Ffurflen Gais

Mae’r ffurflenni canlynol ar gael i’w lawrlwytho:

 • AWP1 Cais i ymuno â’r Rhestr Fferyllol neu am Gydsyniad Rhagarweiniol
 • AWP2 Cais am Newid Perchnogaeth
 • AWP3 Cais am Fân Adleoliad neu Adleoliad Dros Dro
 • AWP4 Cais am Gydsyniad Amlinellol i Weinyddu, Cymeradwyo Adeilad neu Adleoli
 • AWP5 Hysbysiad Cychwyn
 • AWP6 Amserlen Taliadau
 • AWP7 Addasrwydd – Manylion Contractwr (Gan gynnwys Contractwyr Offer)
 • AWP8 Datganiad Addasrwydd
 • HN1 - Hysbysiad o Oriau Agor

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn darllen y canllawiau priodol cyn cwblhau’r ffurflenni cais AWP1, AWP2, AWP3 a AWP4:

Canllawiau ar gyfer Ceisiadau i ymuno â’r Rhestr Fferyllol.

3. Arolwg

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi adborth ar y broses o wneud cais fel y gallwn wella ein gwasanaeth..

Cymerwch funud i gwblhau ein holiadur.

Diolch am ddefnyddio’r broses gwneud cais ar-lein.