Neidio i'r prif gynnwy

Polisïau a Gweithdrefnau

Policies and Procedures

Mae’ch cyflogaeth gyda PCGC yn amodol ar y Polisïau Personél a Chyflogaeth a’r Rheolau a’r Gweithdrefnau y mae Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi eu mabwysiadu’n ffurfiol. Bydd Ymddiriedolaeth GIG Felindre yn llunio ac yn gweithredu pob Polisi Personél a Chyflogaeth a phob Rheol a Gweithdrefn a bydd, trwy drafod ag undebau llafur cydnabyddedig / sefydliadau staff fel yr amlinellir yn y Polisi Cyfleusterau ar gyfer Undebau Llafur, Cymdeithasau Proffesiynol a Sefydliadau Staff, yn adolygu ac yn diwygio unrhyw bolisïau presennol yn ôl ei ddisgresiwn ynghyd â disodli unrhyw Bolisïau, Rheolau a Gweithdrefnau neu gyflwyno rhai newydd.

 

Rydym yn eich annog i ymgyfarwyddo â’r polisïau hyn.

 

Dyma’r prif bolisïau personél a chyflogaeth sydd mewn grym ar hyn o bryd:-

 • Polisi Cael Gafael ar Bensiwn y GIG ac Ymddeol
 • Polisi Talebau Gofal Plant
 • Delio ag Ymddygiad/Cymhwysedd Proffesiynol i Staff Meddygol yr Ymddiriedolaeth
 • Polisi Urddas yn y Gwaith (Cymru Gyfan)
 • Polisi a Gweithdrefn Disgyblu
 • Polisi Cam-drin Domestig
 • Cymhwysedd ar gyfer Gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - NHS Employers
 • Polisi Egwyl o Gyflogaeth
 • Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Polisi a Gweithdrefn Gweithio Hyblyg
 • Polisi Cwynion (Cymru Gyfan)
 • Polisi Mamolaeth, Mabwysiadu a Thadolaeth ac Absenoldeb Rhiant
 • Polisi a Chanllawiau Ymddangos yn y Llys (gan gynnwys Llys y Crwner)
 • Polisi Camdriniaeth gan Gydweithwyr mewn perthynas â Phlant ac Oedolion Sy’n Agored i Niwed
 • Polisi Cofrestriad Proffesiynol
 • Polisi Codi Pryderon (Chwythu’r Chwiban)
 • Polisi Adennill Gordaliadau’r Gyflogres
 • Polisi Adleoli
 • Ad-dalu Costau Symud Tŷ a Threuliau Cysylltiedig
 • Polisi Lluoedd Wrth Gefn a Mobileiddio
 • Polisi Absenoldeb Rhiant a Rennir
 • Polisi Salwch
 • Polisi Dim Ysmygu
 • Polisi Absenoldeb Arbennig (Cymru Gyfan)
 • Polisi a Gweithdrefn Camddefnyddio Sylweddau yn y Gwaith
 • Polisi Fframwaith Safonau Ymddygiad
 • Polisi Absenoldeb Astudio - Gweler Polisi Deoniaeth Cymru

 

Cysylltwch â Thîm y Gweithlu Meddygol trwy e-bostio NWSSPGPSingleLeadEmployer@wales.nhs.uk os oes angen copi arnoch chi o’r polisïau uchod.