Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth Gyffredinol

Ar y dudalen hon mae dolenni i wybodaeth berthnasol ar gyfer meddygon teulu dan hyfforddiant a Sefydliadau Lletyol.

Caiff yr adrannau hyn eu hadolygu a’u diweddaru yn rheolaidd os oes angen er mwyn sicrhau bod y wybodaeth fwyaf cyfredol ar gael.

First Steps
Camau Cyntaf

Os oes diddordeb gennych mewn gwneud cais i gynllun Hyfforddiant Meddyg Teulu Arbenigol, ewch i wefan Deoniaeth Cymru am ragor o wybodaeth am y broses asesu a dyddiadau cau.

Policies and Procedures
Polisïau a Gweithdrefnau

Mae’ch cyflogaeth gyda PCGC yn amodol ar y Polisïau Personél a Chyflogaeth a’r Rheolau a’r Gweithdrefnau y mae Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi eu mabwysiadu’n ffurfiol.

HR Forms and Processes
Ffurflenni a Phrosesau

Mae nifer o ffurflenni cyflogaeth i gynorthwyo’r broses gyflogi Cofrestryddion sy’n Arbenigo mewn Ymarfer Cyffredinol. Bydd y ffurflenni a'r prosesau isod yn ddefnyddiol ar gyfer y meddygon Byrddau Iechyd a phractisau meddygon teulu.

Contract of Employment
Contract Cyflogaeth

Mae gan feddyg ddau gontract cyflogaeth yn ystod ei gyfnod o hyfforddiant arbenigol, sef y Contract Cyflogaeth Meddygol a Deintyddol ar gyfer y cyfnod mewn ysbyty, a chontract Pwyllgor Addysg Ymarfer Cyffredinol ar gyfer y cyfnod mewn practis Meddyg Teulu.

Service Level Agreement
Cytundebau Lefel Gwasanaeth

Mae tri Chytundeb Lefel Gwasanaeth wedi eu datblygu rhwng y Cyflogwr Arweiniol (sef PCGC) a Deoniaeth Cymru, y Byrddau Iechyd a phractisiau Meddyg Teulu. Mae pob un wedi ei gymeradwyo gan bob parti ac mae’n manylu ar eu rhwymedigaethau.

Medical Performers List and Medical Indemnity
Rhestr Cyflawnwyr Meddygol

Er mwyn dechrau gweithio mewn practis meddyg teulu, mae’n rhaid bod y Meddyg wedi ei gofrestru ar Restr Cyflawnwyr Meddygol.

Health and Wellbeing Services
Gwasanaethau Iechyd a Lles

Mae PCGC yn cynnig ystod o fentrau sydd ar gael i bob gweithiwr, gan gynnwys Cofrestryddion Meddyg Teulu Arbenigol.

Expenses
Treuliau

In order to claim expenses associated with travel and study leave during their employment with NWSSP, GP Specialty Registrars are required to submit their claims via their own designated online E-Expenses account.

Occupational Health
Iechyd Galwedigaethol

Cyn dechrau’r rhaglen hyfforddiant, bydd yn ofynnol i Gofrestryddion Meddyg Teulu Arbenigol gael cliriad Iechyd Galwedigaethol gan Adran Iechyd Galwedigaethol y Bwrdd Iechyd maen nhw’n gweithio iddo.