Neidio i'r prif gynnwy

Tystysgrif Nawdd Gweithiwr Medrus

 

Os ydych chi'n Rheolwr Recriwtio/AaGIC/Cyflogwr Arweiniol Sengl ac mae angen Tystysgrif Nawdd arnoch, lawrlwythwch, cwblhewch a dychwelwch ffurflen Gais am Dystysgrif Nawdd Gweithiwr Medrus PCGC i Dîm Tystysgrifau Nawdd. Gweler adran Dogfennau Defnyddiol y dudalen hon i gael arweiniad a dogfennau perthnasol eraill ar sut i lenwi'r ffurflen hon.

 

 

Tier 2 Certificate of Sponsorship welsh icon

Ers mis Hydref 2016, mae Tîm Tystysgrif Nawdd Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC) wedi bod yn gyfrifol am gyflwyno Tystysgrif Nawdd i bob meddyg a deintydd dan hyfforddiant a benodir gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), ynghyd â grwpiau staff eraill yn GIG Cymru y mae angen Tystysgrif Nawdd Gweithiwr Medrus arnynt er mwyn dechrau mewn swydd.

Ers 4 Ionawr 2021, mae Tîm Tystysgrif Nawdd PCGC bellach yn darparu Tystysgrif Nawdd i bob grŵp staff cymwys yn GIG Cymru ar gyfer sefydliadau penodol, y mae’n bosibl bod rhai ohonynt wedi’u rheoli gan Wasanaethau Recriwtio PCGC yn flaenorol, ar yr amod bod yr ymgeisydd yn bodloni’r holl feini prawf hanfodol. Gweler isod am restr o Sefydliadau’r GIG yng Nghymru y mae Tîm Tystysgrif Nawdd PCGC yn eu cwmpasu:

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru – Trwydded Tystysgrif Nawdd Cymru Gyfan
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, gan gynnwys:
  • Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
  • Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru
  • Canolfan Ganser Felindre
  • Gwasanaeth Gwaed Cymru

Noder: Ar gyfer gweithwyr dan hyfforddiant a benodir gan AaGIC, gall y lleoliad gwaith fod yn unrhyw le yn GIG Cymru, gan gynnwys mewn sefydliadau nad ydynt wedi’u rhestru uchod o bosibl.

Ar gyfer gweithwyr dan hyfforddiant a benodir gan AaGIC neu weithwyr dan hyfforddiant a gyflogir gan Gyflogwr Arweiniol Sengl PCGC, bydd Tystysgrif Nawdd y Gweithiwr Medrus yn cwmpasu cyfnod y rhaglen hyfforddiant, gan gynnwys yr holl gylchdroeon. Ar gyfer yr holl swyddi eraill, bydd Rheolwr Recriwtio’r swydd yn pennu hyd y Dystysgrif Nawdd a bydd yn rhoi gwybod i Dîm Tystysgrif Nawdd PCGC.

Dim ond pan ddaw eu rhaglen i ben y bydd yn rhaid i hyfforddeion wneud cais am fisa newydd, yn hytrach na gorfod ailymgeisio bob tro y cânt swydd newydd yn dilyn newid yn y cylchdro, fel y gwnaed dan yr hen drefn. Mae’r trefniant hwn yn lleihau’r costau cysylltiedig i feddygon a deintyddion dan hyfforddiant, ac yn lleihau costau gweinyddol a chostau cysylltiedig i sefydliadau’r GIG yng Nghymru.