Neidio i'r prif gynnwy

Cyflogaeth

Employment Team

Pwy ydym ni

Mae'r tîm yn cynnwys 8 cyfreithiwr, Gweithredwr Cyfreithiol a Pharagyfreithiwr. Sioned Eurig sy'n arwain y tîm.

Beth rydym yn ei wneud

Ers ei sefydlu yn 2012, mae’r Tîm wedi gweithredu ar gyfer Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd mewn ystod eang ac amrywiol o achosion Tribiwnlys Cyflogaeth.

Mae’r Tîm hefyd wedi cael y fraint o gynghori ar faterion polisi strategol lefel uchel. Maent yn ymwybodol bod gan y materion oblygiadau ar gyfer GIG Cymru i gyd ac yn ymdrin â nhw gyda sgil, rhagolwg a diplomyddiaeth.

Gall y Tîm helpu gyda’r materion dadleuon canlynol:

Pob math o hawliadau cyfreithiol yn y Tribiwnlys Cyflogaeth gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i:

 • Diswyddo annheg (ymddygiad a galluedd)
 • Gwahanol fathau o wahaniaethu (anabledd, tuedd rhywiol, hil, oed, rhyw ac ati)
 • Didoli cyflog yn anghyfreithlon
 • Tâl gwyliau
 • Datgelu cyfrinachau
 • Pensiwn
 • Hawliau gweithiwr asiantaeth
 • Achosion disgyblu meddygon

Gall y Tîm hefyd helpu gyda’r materion canlynol nad ydynt yn ddadleuol:

 • Dehongliad o bolisïau a gweithdrefnau ar lefel Cymru Gyfan
 • Materion yn codi o’r berthynas cyflogaeth (gan gynnwys cynghori ar gwynion a gwrandawiadau disgyblu) gan gynnwys dod â chyflogaeth i ben
 • Polisïau sy’n addas i deuluoedd (e.e. y weithdrefn newydd Absenoldeb Rhiant a Rennir)
 • Apeliadau Bandio Clinigwr
 • Pecynnau diswyddo a drafftio cytundebau setliadau
 • Trosglwyddo Ymgymryd Rheoliadau (Gwarchod Cyflogaeth) 2006
 • Cynlluniau ac ymholiadau Rhyddhau’n Gynnar yn Wirfoddol
 • Materion disgyblu meddygon
 • Materion Cymru gyfan mewn cysylltiad â Llywodraeth Cymru
 • Statws cyflogaeth
 • Ymgynghoriadau a Diswyddiadau
 • Cydnabyddiaeth gan Undeb
 • Ailstrwythuro

Addysg

Mae cyfraith cyflogaeth yn newid o hyd. Gall ein tîm gynnig ystod eang o sgyrsiau a seminarau addysgiadol y gellid eu cyflwyno ar ein safleoedd sy’n llawn offer. Rydym hefyd yn gallu teilwra pecynnau chwarter diwrnod, hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn mewn lleoliad sy’n addas ar gyfer ein cleient.

Ymhlith ein pynciau diweddar mae:

 • Hyfforddiant ar y Polisi Safonau Proffesiynol Presennol
 • Hyfforddiant archwiliadau disgyblu
 • Diweddariadau cyflogaeth
 • Hyfforddiant mewn Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth )
 • Urddas yn y gwaith
 • Tynnu sylw at gamymddwyn
“Yn fy rôl gyda Chyflogwyr y GIG Cymru, dw i wedi chwilio am gyngor cyfreithiol ar faterion cyfraith cyflogaeth gan Wasanaethau Cyfreithiol a Risg ar sawl achlysur. Dw i wedi delio â sawl aelod o’r tîm ac wedi eu cael yn ddefnyddiol, proffesiynol ac yn amserol yn eu hymateb. Mae’r ffaith eu bod yn ffocysu ar y GIG a chanddynt brofiad helaeth o faterion iechyd yn golygu bod y cyngor y maent yn ei roi nid yn unig yn broffesiynol ond wedi ei deilwra ac yn ffocysu ar wasanaeth. Byddwn, bob amser yn annog sefydliadau GIG yng Nghymru i ddefnyddio Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg fel man cyswllt cychwynnol.”

Andrew Davies

NHS Employers