Neidio i'r prif gynnwy

Data a Chyhoeddiadau

Mae Gwasanaethau Gofal Sylfaenol yn casglu ystod eang o ddata ynghylch y ddarpariaeth o wasanaethau yn y GIG. Mae'r darnau canlynol o'r data hynny ar gael:

Echdyniad Data Rhagnodi

Mae’r echdyniadau hyn yn ymdrin â gwybodaeth sy’n seiliedig ar ragnodi a dosbarthu yng Nghymru. Maent yn cael eu grwpio yn ôl y math o ragnodydd, Meddygfeydd, Ysbytai, Deintyddol a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Pharmacy Practice Dispensing Data
Fferyllfeydd yng Nghymru

Rhestr o bob fferyllfa yng Nghymru yn ôl perchnogaeth, lle y mae Gwasanaethau Gofal Sylfaenol wedi cael gwybod am berchnogaeth.

Pharmacy Practice Dispensing Data
Data Presgripsiynu'r Fferyllfa/Practis

Dwy set ddata sy’n nodi nifer yr eitemau a bresgripsiynwyd fesul fferyllfa, wedi eu trefnu yn ôl y practis meddyg teulu lle ysgrifennwyd y presgripsiwn ac i’r gwrthwyneb.

Dispensing Contractor Activity by Service
Gweithgarwch Contractwyr Presgripsiynu yn ôl Gwasanaeth

Data am ystod o wasanaethau uwch, ychwanegol a hanfodol a ddarperir gan Fferyllfeydd Cymunedol, Contractwyr Presgripsiynau Dyfeisiau a Phractisiau Meddyg Teulu.

General Practice Prescribing Data Extract
Casglu Data Presgripsiynau Practisiau Cyffredinol

Data am bresgripsiynau a roddwyd gan bractis meddyg teulu ar ôl ymgynghoriad, ar gyfer pob math o feddyginiaeth h.y. enw, ffurf a chryfder y cynnyrch.

Hospital Prescribing Data Extract
Casglu Data Rhagnodi Ysbytai

Data am bresgripsiynau a roddwyd gan ysbytai ar ôl gweld cleifion, h.y. enw, ffurf a chryfder y cynnyrch.

GP Practice Analysis
Dadansoddi Practisiau Meddyg Teulu

Cyfanswm nifer yr eitemau presgripsiwn a roddwyd gan bob practis meddyg teulu yng Nghymru yn ôl mis a nifer y cleifion sydd wedi cofrestru â’r practis.

PD1 Reports
Adroddiadau PD1

Costau ad-dalu contractwyr presgripsiynu ar gyfer pob Bwrdd Iechyd yng Nghymru.

Payments for GP Services
Talu Gwasanaethau Meddyg Teulu

Rhestr o daliadau a wnaed i bractisiau meddyg teulu ar gyfer cynnig Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol.

Prescribing Indicators
Dangosyddion Presgripsiynu

Set o ddangosyddion perfformiad a ddefnyddir i fesur ansawdd ac effeithlonrwydd presgripsiynu yng Nghymru.

Prescription Cost Analysis
Dadansoddiad o Gost Presgripsiynau

Adroddiad blynyddol cryno ar gyfer Cymru gyfan, sy’n cynnwys gwybodaeth am nifer yr eitemau a chost cynhwysion net ar gyfer pob presgripsiwn a roddwyd yn y gymuned yng Nghymru. (Dolenni i Ystadegau Presgripsiynau Llywodraeth Cymru)

Prescribing Audit Reports
Adroddiadau Archwilio Presgripsiynau

Datganiadau cyllideb ar gyfer rhoi presgripsiynau mewn practisiau meddyg teulu yng Nghymru